Podnikatelské prostředí vybraných krajů

Abstract
Diplomová práce se zabývá podnikatelským prostředím Libereckého a Královéhradeckého kraje. Práce je rozvržena do teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, které jsou důležité pro oblast podnikatelského prostředí. Je vymezeno podnikatelské prostředí, představeny subjekty podporující podniky a lokalizační faktory, které ovlivňují podnikatelské klima. V praktické části je zhodnoceno a komparováno 16 konkrétních faktorů pro Liberecký a Královéhradecký kraj. Tyto faktory se dělí do obchodních, pracovních, infrastrukturních, lokálních, cenových a environmentálních skupin. Hlavním výstupem práce je vícekriteriální analýza jako závěrečné zhodnocení podnikatelského prostředí na území Libereckého a Královéhradeckého kraje.
The master thesis deals with the business environment of Liberec and Hradec Kralove region. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part focuses on a definition of relevant terms related to the business environment. Specifically, the author defines the term business environment itself, informs about authorities supporting the business entities as well as about location factors affecting the business climate. In the practical part of the thesis the author evaluates and compares 16 specific factors for the Liberec and Hradec Kralove region. These factors are divided into business, labor, infrastructure, local, price and environmental group. The main goal of the thesis is a creation of multi criteria analysis used for the final evaluation of the business environment in the Liberec and Hradec Kralove region.
Description
Subject(s)
Lokalizační faktory, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, měření kvality prostředí, podnikatelské prostředí, Location factors, Hradec Kralove region, Liberec region, the quality of the environment, business environment
Citation
ISSN
ISBN