Finanční management penzijních fondů v České republice

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu managementu soukromýchpenzijních fondů v České republice a porovnáním s fondy zemí OECD. V rešeršní části jepopsána důchodová reforma, jež dala za vznik důchodovému systému, jak ho známe dnes,jsou zde objasněny důvody, které k ní vedly a jsou představeny penzijní společnosti, kterémají za úkol spravovat investice občanů v penzijních fondech. Z analýzy vyplývá, žeportfolia českých občanů jsou jedněmi z nekonzervativnějších ve světě a je proto nutnéučinit několik nápravných opatření k plnému využití potenciálů, které finanční trhynabízejí.
This diploma thesis analyses today´s status of the private pension funds managementin the Czech Republic and compares it with pension funds in OECD countries. In thetheoretical part the pension funds reform, from which the current pension system arose, isdefined. Furthermore the reasons that caused the reform are explained and pensioncompanies that are responsible for the management of citizens´ investments in pensionfunds are introduced. Results of the analysis show that Czech portfolios belong to the mostconservative in the world and it is necessary to implement several measures in order toexploit full potential, which financial markets offer.
Description
Subject(s)
Demografický vývoj v ČRDůchodový systém České republikyInvestováníPenzijní fondyPenzijní společnosti, Demographic developmentPension system in the Czech RepublicInvestmentPension fundsPension Companies
Citation
ISSN
ISBN