Ekonomické efekty vstupu České republiky do Evropské Unie na české zemědělství

Abstract
V květnu roku 2004 po vstupu České republiky do EU vznikly nové příležitosti pro české zemědělce. Realizace společné zemědělské politiky zásadně ovlivnila fungování zemědělství nejen v ČR, ale i ve všech ostatních nových členských státech. Otázkou však je, jestli pozitivně nebo negativně. Tato práce je zaměřena na srovnání situace před vstupem a po vstupu do Unie. Je provedena analýza dopadů dotační politiky ze strany EU na české zemědělské podniky a její vliv na jejich produkci. Především blíže je prozkoumáno zemědělství Libereckého kraje a zjištěno, jestli je úbytek podniků s čistě živočišnou produkcí nějak spjat s vyplácením dotací na ha půdy. V závěru jsou zhodnoceny a shrnuty dopady této politiky na zemědělství Libereckého kraje a vliv dotací na produkci zemědělských podniků.
In May 2004 the Czech Republic accessed the EU and new opportunities for the Czech farmers emerged. Implementation of joint politics in agriculture fundamentally influenced agriculture not only in the Czech Republic but also in the rest of the new member countries. The question is whether the influence is positive or negative. This work focuses on comparison of the situation before and after accession to the EU. I have analyzed the impact of the subsidy policy of the EU on the Czech agricultural businesses and their production. I have mainly examined the agriculture in the Liberec Region and assessed whether the decrease of the livestock production businesses is connected to grants per a hectare of land. In the last part I summarize and asses the impacts of the policy on the agriculture in the Liberec Region and on the agricultural businesses' production.
Description
Subject(s)
čeští zemědělci, dotace, Evropská unie, Liberecký kraj, rostlinná výroba, Společná zemědělská politika, živočišná výroba, animal production, Czech farmers, European Union, plant production, subsidy, the Common Agricultural Policy, the Liberec Region
Citation
ISSN
ISBN