Fakulta zdravotnických studií

DSpace Repository

Fakulta zdravotnických studií

 

Recent Submissions

 • Rohn, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením charakteristických vlastností a parametrů nanočástic feromagnetické Fe3O4, nemagnetické Nd2O3 a diamagnetické Zn. Tyto nanočástice mohou být pro biomedicínské aplikace velice ...
 • Kamara, Wusu Sorie Nanday
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh senzitivita inteligentního senzoru pro monitorování respiračních poměrů pomocí respirační induktivní pletysmografie (RIP). RIP je metoda pro monitorování dýchacích poměrů pomocí ...
 • Kupka, David
  Cílem práce je výběr kamerového systému z hlediska hardwaru. Návrh vhodné instalace kamer do oblečení pro zimní a letní sezónu. Rešerše současné legislativy z pohledu práv pacientů. Práce bude řešit hardware, software a ...
 • Čermáková, Lucie
  Diplomová práce Aplikace dekontaminačních technik na nanovlákenné struktury seznamuje čtenáře s nanomateriály a možnostmi jejich dekontaminace. Cílem je navrhnout vhodný postup dekontaminace pro vybraný typ nanovláken tak, ...
 • Al Hourani, Sana
  Bakalářská práce se zabývá posouzením vlastností tenkých vrstev nanesených na austenitickou ocel s cílem snížit adhezi nežádoucích bakterií na povrchu a zároveň zachovat biokompatibilitu pro environmentální nebo biomedicínské ...
 • Šolcová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá dekontaminací ve vozech rychlé zdravotnické pomoci. Při práci ve zdravotnictví se klade na dekontaminaci použitých předmětů a ploch velký důraz. V rámci Zdravotnické záchranné služby, kde dochází ...
 • Suchá, Barbora
  První pomoc je pojem, kterým vyjadřujeme soubor úkonů vedoucích k záchraně lidského života. Od první vteřiny, kdy se stane nehoda, až po příjezd zdravotnické záchranné služby. Do té doby potřebujeme znát alespoň základní ...
 • Rozkovec, Radek
  Tématem bakalářské práce je simulační výuka při náhlé zástavě srdce a dechu. Cílem práce bylo zjistit přínos simulační výuky pro výkon povolání zdravotnického záchranáře. Teoretická část se věnuje fyziologii kardiovaskulárního ...
 • Roman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou intraoseálního vstupu. Zavedení intraoseálního vstupu pacientovi ve vážném zdravotním stavu v přednemocniční neodkladné péči může vést ke zlepšení zdravotního stavu pacienta. ...
 • Odvárková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poranění o ostré předměty v praxi zdravotnického záchranáře. Teoretická část práce je zaměřena na ostré předměty,se kterými zdravotnický záchranář přichází nejvíce do styku během ...
 • Odehnalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá elektrokardiografií a problematikou vyhodnocování elektrokardiografické křivky z pohledu studenta studijního oboru Zdravotnický záchranář. Elektrokardiografie patří mezi základní vyšetřovací a ...
 • Krupičková, Michaela
  Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí na teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se pojednává o supervizi jako takové a její aplikaci v praxi zdravotnického záchranáře. Ve výzkumné části se zabývám znalostí samotné ...
 • Kramosil, Daniel
  Jméno a příjmení: Daniel KramosilInstituce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studiíNázev práce: Specifika komunikace zdravotnických záchranářů v praxiVedoucí práce: Mgr. Marie FroňkováPočet stran: ...
 • Čechová, Alena
  Bakalářská práce se zabývá specifiky ošetřovatelské péče o pacienta s nasojejunální sondou. V teoretické části jsou v souladu s nejnovějšími poznatky popsána specifika ošetřovatelské péče o pacienta před zavedením nasojejunální ...
 • Weishauptová, Marie
  Invazivní monitorování má své nezastupitelné místo na jednotkách intenzivní péče a odděleních anesteziologie a resuscitace. Všeobecné sestry a zdravotničtí záchranáři pracující na těchto odděleních sledují každý den řadu ...
 • Šredlová, Veronika
  Každý člověk, který slyší pojem zdravotnická záchranná služba, si většinouvybaví pouze žlutý sanitní vůz s výstražnými modrými majáky. Na první pohledneviditelnou, ale přesto neméně důležitou a zásadní roli plní operační ...
 • Špičáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá úlohou zdravotnického záchranáře při předání pacienta na urgentním příjmu. Během předávání pacienta mohou vznikat různé rušivé elementy, které průběh předávání mohu výrazně ztížit. Teoretická ...
 • Krasničan, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na zásady ošetření a transportu pacienta s vysoce nebezpečnou nákazou. Teoretická část této práce definuje vysoce nebezpečné nákazy a popisuje infekční nemoci z pohledu epidemiologie. Dále se ...
 • Jandošová, Veronika
  Bakalářská práce pojednává o poskytování neodkladné přednemocniční péče a nemocniční péče intenzivní svědkům Jehovovým. Jako každá minoritní skupina i svědkové Jehovovi mají svá specifika ...
 • Havránek, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá příhraniční spolupracímezi zdravotnickými záchrannými službami České republiky, Polské republiky a Spolkové republiky Německo v euroregionu Nisa. Pro poskytnutí rychlé a efektivní ...

View more