Fakulta zdravotnických studií

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1612
 • Item
  Podmínky přípravy aeorgelů pro biomedicínské aplikace
  Rohn, Jakub; Coufal Radek, Mgr. :67773; Lindauer Vojtěch, Ing. :67200
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a přípravou aerogelů. Inherentní vlastnosti aerogelů jsou příčinou jejich využití např. v tkáňovém inženýrství, k hojení ran, dodávání léků apod. Teoretická část shrnuje současný stav poznání, proces gelace, sušení a využití v biomedicínském inženýrství. Experimentální část se věnuje přípravě gelů, popisem použitých technik a následné charakterizaci získaného aerogelu.
 • Item
  Model lidského těla z hlediska elektrotechnické bezpečnosti a simulace nebezpečných stavů
  Kašpar, Jan; Kubín Jiří, Ing. Ph.D. :54933; Richter Aleš, prof. Ing. CSc. :54924
  Cílem této práce bylo osvojit si práci v Matlabu a pochopit základní programovací prvky. Dalším cílem bylo vytvořit funkční aplikaci v prostředí app designeru, která by pomáhala s výpočtem proudu procházející jednotlivými částmi těla, při dotykovém napětí 25 - 1000V za různých podmínek na vytvořeném elektrickém modelu člověka podle tabulek normy ČSN IEC 60479-1.
 • Item
  Motivace sester při jejich práci na ARO a JIP a její specifika
  Orságová, Lenka; Woleská Jana, PhDr. Ph.D. :60527; Hájková Soňa, Mgr. M.Sc. :66791
  Bakalářská práce je zaměřena na téma motivace sester při jejich práci na ARO a JIP a její specifika. V teoretické části je nastíněna problematika motivace, teorie motivací a faktory, které motivaci ovlivňují. Praktická část se věnuje vyhodnocení kvantitativního dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na motivační a demotivační faktory, které ovlivňují sestry pracující na odděleních ARO a JIP. Tyto faktory jsou zároveň porovnávány s faktory sester, které pracují na standardních odděleních, anebo v ambulantní péči.
 • Item
  Využití virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby
  Baboráková, Kristýna; Reček Jakub, Ing. Bc. DiS. :67196; Horňáková Anna, Ing. Ph.D. :68334
  Bakalářská práce se zabývá využitím virtuální reality v přípravě na mimořádnou událost z pohledu zdravotnické záchranné služby. Cílem práce bylo zjistit tuto využitelnost v České republice. Práce se člení na teoretickou a praktickou (výzkumnou) část. Teoretická část definuje pojem virtuální realita, následně rozebírá jednotlivé simulační programy a jejich využití v přípravě na mimořádnou událost, poté popisuje jednotlivé části zařízení poskytovatele zdravotnické záchranné služby a v neposlední řadě se zabývá problematikou činnosti zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob. Praktická část, pro niž byla zvolena kvantitativní metoda ve formě dotazníku analyzuje a zpracovává odpovědi respondentů. Odborný článek do periodika je výstupem bakalářské práce.
 • Item
  Prevence infekce spojené se zdravotní péčí u pacienta se zavedeným permanentním močovým katétrem
  Brendl, Vladimír; Pažoutová Petra, Mgr. DiS. :62968; Sehnalová Jana, Mgr. :65377
  Bakalářská práce se zaměřuje na prevenci infekce, která je spojená se zdravotní péčí u pacientů se zavedeným permanentním močovým katétrem. Teoretická část práce se zabývá anatomií a fyziologií vylučovací soustavy, charakteristikou výkonu, indikací a kontraindikací permanentního močového katétru, samostatným výkonem, ošetřovatelskou péčí, močovými infekcemi a v neposlední řadě na prevencí močové infekce. Výzkumná část práce obsahuje vyhodnocení kvantitativního výzkumu, který byl prováděn za pomoci dotazníkového šetření. Dotazníky byly podány respondentům, kteří mají dosažené vzdělání v oboru zdravotnický záchranář a všeobecná sestra. Výstupem mé práce je článek do odborného periodika.