Fakulta zdravotnických studií

DSpace Repository

Fakulta zdravotnických studií

 

Recent Submissions

 • Bulířová, Nikola
  V této bakalářské práci se snažíme osvojit si velmi náročnou obsluhu fluorescenčního mikroskopu. Teoretická část spadá převážně do oblasti fotochemie, fluorescence a mikroskopie. Našim cílem je osvojit si postupy navazování ...
 • Hoang Anh, Son
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití radiofrekvenčního záření v terapii a diagnostice, implementace RF ablace a souhrn základních teoretických výpočtů a vzorců užívané pro radiofrekvenční ablaci. Teoretická ...
 • Čermáková, Lucie
  Magnetoterapie je fyzikální terapie využívající nízkofrekvenční pulzní magnetické pole. Cílem práce je popsat a následně ověřit vlastnosti magnetického pole různých aplikátorů magnetoterapeutického přístroje.
 • Fülová, Veronika
  Tato diplomová práce seznamuje s funkcí a onemocněními spojenými s gastrointestinálním traktem. Zaměřuje se na realizaci snímače pro kontinuální měření peristaltiky a zabývá se jeho praktickým využitím pro klinické účely. ...
 • Florianová, Lucie
  Tato diplomová práce seznamuje s anatomicko-fyziologickými a fyzikálními základy, které se týkají vnímání světla člověkem. V teoretické části práce je dále sepsána rešerše zabývající se problematikou pulzujícího světla. ...
 • Šolc, Marek
  Bakalářská práce se zaměřuje na práci zdravotnických záchranářů u pacienta s infarktem myokardu. Infarkt myokardu je stále jedním z nejčastějších příčin úmrtí. Teoretická část se zaměřuje na diagnostiku, postupy zdravotnického ...
 • Sasová, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá přednemocniční neodkladnou péčí při intoxikaci oxidem uhelnatým. Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí. Teoretická část popisuje patofyziologii, vzniklou u této intoxikace, klinické příznaky, ...
 • Rytířová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem zdravotnických záchranářů. Teoretická část popisuje adaptační proces jako celek. Dále popisuje osobnost zdravotnického záchranáře a definuje zdravotnickou záchrannou službu. ...
 • Přibíková, Michaela
  Zdravotnický záchranář je při výkonu svého povolání vystavován infekčním nákazám prakticky každý den. Je důležité, aby věděl, s kterými infekčními nákazami se může setkat, jak moc jsou rizikové, ale především jak riziku ...
 • Kunzová, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá problematikou imobilizačních, transportních a vyprošťovacích pomůcek ve vozidlech RZP. Práce je rozdělena do dvou částí. Části teoretické a části výzkumné. V teoretické části je nejprve stručně ...
 • Koleňáková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování laické první pomoci a faktory, které ji ovlivňují. Teoretická část se věnuje podstatě první pomoci a její důležitostí v rámci řetězce přežití. Podstatnou kapitolu ...
 • Dvořák, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá tříděním raněných při události s hromadným postižením zdraví. V práci budou rozděleny a popsány metody třídění raněných. Jedná se o metodu START (snadné třídění a rychlý transport) a TIK ...
 • Bányászová, Denisa
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku popálenin v přednemocničníneodkladné péči. Teoretická část popisuje anatomii kůže a její funkce. Dále se soustředí na téma popálenin a komplikací s nimi spojené jako popáleninový ...
 • Premusová, Radka
  Pojem Lidský papilomavirus je známý teprve od druhé poloviny 20. století, ale některé choroby, které způsobuje, popsal už před 2000 lety Hippokrates. V současné době je prevence zaměřena jen na karcinom děložního čípku a ...
 • Vyšínová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá výživou u pacienta s Crohnovou chorobou z pohledu ošetřovatelství a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se zabývá Crohnovou nemocí jako celkem, její etiologií, klinickými příznaky, ...
 • Záhorová, Nela
  Bakalářská práce s názvem Postižení pacienta s revmatoidní artritidou se zabývá informacemi, kterými pacient disponuje ohledně jeho nemoci, dodržováním režimových opatřeních a využitím kompenzačních pomůcek u pacientů, ...
 • Sverenyak, Zhanna
  V současném období se v českém zdravotnictví projevuje tendence zaměstnávat nelékařské zdravotnické pracovníky ze zemí východní Evropy a nejvíce z Ukrajiny. Důvodem je skutečnost, že české zdravotnictví nedisponuje dostatečným ...
 • Sabáčková, Gabriela
  Bakalářská práce s názvem Management infekcí spojených se zdravotní péčí se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu způsobu hlášení infekcí a předcházení jejich vzniku dodržováním základních ...
 • Řípová, Eliška
  Onemocnění HIV je jeden z největších globálních problémů dnešní doby. Prevence je jedna z nejvýznamnějších metod, jak nákaze HIV předcházet a je důležité, aby lidé byli informováni o druzích prevence a o tom, jak tyto ...
 • Otrubová, Erika
  Cílem bakalářské práce bylo ověřit, jestli infekce spojené se zdravotní péčí, pády a dekubity patří mezi významná rizika. Zjistit kritické body při podávání léku ve formě per os a zjistit kritické body v průběhu přípravy ...

View more