Hodnocení ekonomického potenciálu rozvoje elektromobility ve vybraných zemích EU

Abstract
Diplomová práce zkoumá ekonomický potenciál elektromobility ve vybraných zemích Evropské unie. Evropská zelená dohoda, jež je součástí závazku EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, definuje ambiciozni cíle v rámci redukce emisí ze silniční dopravy. Jednotlivé země Evropské unie tak mají stanoveny individuální cíle snižování emisí, které do roku 2030 a 2035 splnit. Cílem práce je zmapovat vybrané trhy Evropské unie s cílem porovnat jejich potenciál v kontextu elektromobility a navrhnout opatření ke snížení překážek pro tento potenciál. Práci lze rozdělit na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje vymezení alternativních pohonů včetně historie elektromobility a metodologický postup zahrnující PESTEL analýzu a Porterův model pěti sil. Následně je práce zaměřena na analýzu aktuální situace nizozemského a českého trhu s elektrovozy. Praktická část poté vyhodnocuje výsledky této analýzy pomocí benchmarkingu, SWOT analýzy a provádí komparace vybraných indikátorů GAP analýzou pro vyhodnocení tržních mezer. Na základě vyhodnocených oblastí jsou navržena opatření pro urychlení rozvoje elektromobility v České republice.
This thesis examines the economic potential of electromobility in selected European Union countries. The European Green Deal, which is part of the EU's commitment to achieve climate neutrality by 2050, defines ambitious targets for reducing emissions from road transport. As a result, individual EU countries have individual emission reduction targets to meet by 2030 and 2035. The aim of this paper is to map selected European Union markets in order to compare their potential in the context of electromobility and to propose measures to reduce barriers to this potential. The work can be divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part includes a definition of alternative drives including the history of electromobility and a methodological approach including PESTEL analysis and Porter's five forces model. Subsequently, the thesis focuses on the analysis of the current situation of the Dutch and Czech electric vehicle market. The practical part then evaluates the results of this analysis by means of a benchmarking, a SWOT analysis and compares selected indicators by means of a GAP analysis to evaluate market gaps. Based on the evaluated areas, measures are proposed to accelerate the development of electromobility in the Czech Republic.
Description
Subject(s)
Česká republika, elektromobilita, GAP analýza, Nizozemsko, PESTEL, Porterova analýza pěti sil, redukce emisí, SWOT
Citation
ISSN
ISBN