Hodnocení vybraných položek rozvahy v podniku Regata Máchovo jezero - účetní a daňový pohled

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení vybraných položek rozvahy z účetního a daňového pohledu, s důrazem na dlouhodobý majetek a jeho odpisy a jejich vliv na základ daně. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se opírá o odbornou literaturu a zákony, vysvětluje podstatu účetnictví, druhy daní a jejich členění, a podrobně popisuje dlouhodobý majetek a jeho odpisy z hlediska účetního i daňového. Praktická část se zaměřuje na konkrétní firmu, kde je analyzován dlouhodobý majetek a způsob jeho odpisování. Bakalářská práce zkoumá, jaké dopady mají provedené odpisy na výpočet základu daně a výslednou daňovou povinnost této firmy.
The bachelor thesis focuses on evaluating selected balance sheet items from an accounting and tax perspective, emphasising fixed assets and their depreciation and subsequent impact on the tax base. This thesis is divided into two main parts: theoretical and practical. The theoretical part of the thesis is based on literature and legislation, explains the nature of accounting, types of taxes and their classification, and describes fixed assets and their depreciation in detail from both accounting and tax perspectives. The practical part focuses on a specific company, where fixed assets and their depreciation method are analysed. The bachelor thesis examines the effects of depreciation on calculating the tax base and the firm's tax liability.
Description
Subject(s)
daňové odpisy, dlouhodobý majetek, rovnoměrné odpisy, účetnictví, účetní odpisy, základ daně, zrychlené odpisy
Citation
ISSN
ISBN