Vybrané aspekty daně z přidané hodnoty v podnikatelské praxi

Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v kontextu intrakomunitárního plnění. Cílem práce je analyzovat vybrané aspekty daně z přidané hodnoty v podnikatelské praxi. V první části práce je věnována pozornost evropskému integračnímu procesu včetně historických souvislostí a harmonizaci daně z přidané hodnoty. Další část práce je zaměřena postavení daně v z přidané hodnoty v unijním a tuzemském pojetí. Třetí kapitola se zabývá intrakomunitárním plněním v kontextu s úniky na dani z přidané hodnoty a nástroji používanými v boji s těmito úniky. Následující kapitola je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických aspektů daně z přidané hodnoty opět v unijním i tuzemském pojetí. Poslední část diplomové práce je věnována praktickému uplatnění režimu intrakomunitárního plnění včetně analýzy rizik spojených s karuselovými podvody, doplněna o návrh doporučení určený pro podnikatelské subjekty za účelem eliminace rizik z účasti na podvodném jednání.
The thesis focuses mainly on the issue of value added tax in the context of intra-community transactions. The aim of the thesis is to analyse selected aspects of value added tax in business practice. In the first part, attention is paid to the European integration process, including historical context, harmonization of value added tax. The next part focuses on the position of value added tax in EU and domestic concepts. The third chapter deals with intra-community transactions in the context of value added tax evasion and the instruments used to fight such evasion. The following chapter focuses on an analysis of selected economic aspects of value added tax in EU and domestic terms. The last part of the thesis is devoted to the practical application of the intra-community transaction regime, including an analysis of the risks associated with carousel frauds, supplemented by a proposal of recommendations for business entities in order to eliminate the risks of participation in fraudulent conduct.
Description
Subject(s)
Daň z přidané hodnoty, daňový únik, harmonizace daně, intrakomunitární plnění, jednotný vnitřní trh, karuselové podvody, odpočet daně, princip neutrality, zdanitelné plnění.
Citation
ISSN
ISBN