Smart profesní pracovní oděvy

Abstract
Diplomová práce byla zaměřena na vyhotovení pracovního oděvu s implementovaným smart prvkem. Rešeršní část byla změřena na analýzu současného stavu nabídky smart oděvu, zejména pak smart pracovních oděvů. Práce dále popisuje způsoby a dopady údržby jako je chemické čištění a praní. Experimentální část byla zaměřena na ověření funkčnosti konstrukčního a technologického řešení navrženého pracovního oděvu s implementovaným smart prvkem, s ohledem na způsob údržby a vliv užívání oděvu. Výsledky experimentu byly zanášeny do technické dokumentace, která může sloužit jako podklad pro zahájení výroby daného smart pracovního oděvu.
The thesis is focused on the production of workwear with smart elements implemented. The research part was measured by analyzing the current state of smart clothing supply, especially smart workwear. The thesis further describes the ways and impacts of maintenance, such as chemical or dry cleaning and washing. The experimental part is focused on verifying the functionality of the design and the technological solution of the designed workwear with an implemented smart element. This was done with regard to the way of maintaining the clothing and the influence of its use. The results of the experiment were recorded in techpack that can be used as a basis for starting production of smart workwear
Description
Subject(s)
Smart pracovní oděvy, praní, chemické čištění, senzor vibrací, adhezní pásky
Citation
ISSN
ISBN