Divadelní spolek Krakonoš v obci Vysoké nad Jizerou: tradice ochotnického divadla, zážitková pedagogika a výuka v terénu jako způsob rozvoje povědomí o regionální historii na 2. stupni ZŠ.

Abstract
Místo s nejstarší tradicí ochotnického divadla v republice - to je divadelní spolek Krakonoš z Vysokého nad Jizerou. Jeho historie spadá až do konce 18. století, konkrétně do roku 1786, kdy se pod vedením Jana Petrušky konalo první představení, avšak činnost Krakonoše trvá dodnes. Divadelní spolek Krakonoš má bohatý fond archiválií. Při psaní této práce jsou tyto uložené prameny využity, jedná se o jednatelské knihy, knihy sčítající divadelní představení a v neposlední řadě plakáty a scénáře, které divadelní archiv ukrývá. Archiv se nachází v samotné budově divadla. Za dveřmi, které běžný návštěvník přejde a pomalu si jich ani nevšimne. Archiv je přehledně strukturován, což je zásluha dědečka Svatavy Hejralové, ochotnice, která se již narodila do divadelní rodiny. Práce je rozdělena do dvou částí. První se zabývá celkovou historií Vysokého nad Jizerou a divadelního spolku Krakonoš, popisuje pojem zážitková pedagogika, vysvětluje co je rámcový vzdělávací program, jaké metody budou v aktivitách využity a jak se budou hodnotit. Druhá část se zabývá samotnými aktivitami. V nich jsou jak samotné pracovní listy, tak informace k nim. Jsou určeny žákům druhého stupně základních škol, avšak využity mohou být i na školách středních. Cílem diplomové práce je prozkoumat archiválie divadelního spolku Krakonoš a na jejich základě vytvořit aktivity pro výuku regionálních kulturní dějin nejen pro vysocké žáky.
A place with the oldest tradition of amateur theatre in the country - this is the Krakonoš theatre group from Vysoké nad Jizerou. Its history dates back to the end of the 18th century, specifically to 1786, when the first performance was held under the direction of Jan Petruška, but the activities of Krakonoš continue to this day. The Krakonoš theatre group has a rich collection of archival materials. These stored sources have been used for writing this thesis; these are the directors' books, books summarizing the theatre performances and, finally, posters and scripts that were hidden in the theatre archive. The archive is located directly in the theatre building, behind a door that an average visitor passes by and might not even notice. The archive is clearly structured, which can be widely credited to the grandfather of Svatava Hejralová, an amateur theatre artist who was born into a theatre family. The thesis is divided into two parts. The first deals with the overall history of Vysoké nad Jizerou and the Krakonoš theatre group, it describes the concept of experiential learning, it explains what the curriculum framework is, what methods will be used in the activities and how they will be evaluated. The second part deals with the activities themselves. There are both the worksheets and information related to them. They are intended for second-level primary school pupils, but they can also be used in secondary schools. The aim of the thesis is to examine the archival materials of the Krakonoš theatre group and to create activities for teaching regional culture and history not only to students from Vysoké nad Jizerou.
Description
Subject(s)
regionalistika, dějiny divadla, ochotnictví, zážitková pedagogika, didaktika dějepisu, Vysoké nad Jizerou
Citation
ISSN
ISBN