Projektové vyučování ve školní družině

Abstract
Bakalářská práce je tvořena ze dvou částí. První část je teoretická, ve které jsou uvedeny základní pojmy týkající se daného tématu práce. Zaměřuje se na mladší školní věk, školní družinu a její historii, cíl, funkci a osobnost vychovatele. Dále se zaměřuje na projektové vyučování v konkrétní školní družině. Vymezuje pojmy projekt, historii projektové výuky. Druhá část je praktická, která je tvořena zpracováním projektového dne ve školní družině na téma včelstvo.
The bachelor thesis consists of two parts. The first part is theoretical, which presents the basic concepts related to the given topic of the work. It focuses on younger school age, school group and its history, goal, function and the personality of the educator. It also focuses on project teaching in a specific school group. It defines the terms as project and history of project-based teaching. The second part is practical and consists of the processing a project day in the school group with the topic of Beekeeping.
Description
Subject(s)
Školní družina, mladší školní věk, vychovatel, projektové vyučování, včelařství
Citation
ISSN
ISBN