Personální marketing vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce "Personální marketing ve vybraném podniku" je rozdělena na dvě části, na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část práce popisuje koncept personálního marketingu a jeho aplikaci prostřednictvím marketingového mixu, včetně externího a interního personálního marketingu. Dále je popsána korelace mezi spokojenosti zaměstnanců a budováním značky zaměstnavatele. Praktická část se zaměřuje na vybranou společnost, kde popisuje současně používané externí komunikační kanály a hodnotí jejich důležitost pomocí výstupu z dotazníkového šetření. Na základě získaných a interpretovaných výsledků je v závěru uvedeno doporučení jak pro zlepšení externí marketingové komunikace, tak užívání zbylých marketingových nástrojů.
The bachelor thesis "Personnel Marketing of the Selected Company" is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part of the thesis describes the concept of personnel marketing and its application through the marketing mix, including external and internal personnel marketing. Furthermore, the correlation between employee satisfaction and employer branding is described. The practical part focuses on a selected company, where it describes the simultaneously used external communication channels and evaluates their importance using the output of a questionnaire survey. Based on the obtained and interpreted results, the conclusion provides recommendations for improving both external marketing communication and the use of the remaining marketing tools.
Description
Subject(s)
Externí personální marketing, marketing, marketingový mix v personálním marketingu, personální marketing, spokojenost zaměstnanců, značka zaměstnavatele
Citation
ISSN
ISBN