Podnikatelský plán vybraného podniku

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na rozšíření aktivit stávajícího podniku. Podnikatelský plán je sestaven pro výrobní podnik, který si díky probíhající restrukturalizaci přál zachovat anonymitu a dále v práci bude vystupovat pod názvem Společnost ABC. Cílem této práce je sestavení podnikatelského plánu na nákup laserového řezáku ENSIS-3015 AJ od společnosti AMADA WELD TECH. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První teoretická část je zaměřena na literární rešerši pojmu podnikatelský plán. V praktické, druhé části bakalářské práce je zpracován podnikatelský plán vycházející z informací získaných v teoretické části. Na základě výpočtů a analýz v praktické části je na závěr uvedeno doporučení podniku o nákupu stroje.
This bachelor's thesis focuses on creating a business plan for expanding the activities of an existing company. The business plan is prepared for the manufacturing which request to remain anonymous due to ongoing restructuring and it will be called Company ABC. The aim of this thesis is to create a business plan for the purchase of the ENSIS-3015 AJ laser cutter from AMADA WELD TECH. The bachelor's thesis is divided into two parts. The first theoretical part focuses on a literature review of the concept of a business plan. In the practical second part of the thesis, a business plan is developed based on the information obtained in the theoretical part. Based on calculations and analyses in the practical part, a recommendation for the company regarding the purchase of the machine is provided in the conclusion.
Description
Subject(s)
Podnikatelský plán, laserové řezání, investice, kovoobrábění, výrobní samostatnost, analýza.
Citation
ISSN
ISBN