Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    Rodinné podnikání v ČR
    (2021) Petrů, Naděžda
    V habilitační práci je řešena v České republice velmi aktuální problematika specifik managementu rodinného podnikání. Jeho novodobou historii lze spojit se společenským vývojem po roce 1989, kdy v ČR začaly vznikat první rodinné podniky. Tato forma podnikání spojila tři systematicky odlišné světy – svět emocí se světem racionality a se světem financí. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Autorka si klade za hlavní cíl shrnout poznatky reality rodinného podnikání v ČR, především v oblastech, kterým dosud nebyla věnována dostatečná pozornost. Těmi je řízení marketingu a řízení značky, vliv generací na aktivity spojené se vstupem RP na zahraniční trhy, výskyt konkrétních faktorů socioemocionálního bohatství, přístup generací k preferenci užití cizího a vlastního kapitálu. Byly stanoveny i vedlejší cíle. Naplnění cílů, zodpovězení výzkumných otázek a ne/podpoření hypotéz je založeno na uplatnění řady metod vědecké práce. Ke každému tématu jsou prostřednictvím systematického literárního přehledu prezentovány relevantní teoretické koncepty. Pro zpracování habilitační práce jsou využity empirické vědecké metody, obecné teoretické metody, specifické matematické a statistické metody a jejich kombinace. Na základě provedených výzkumů bylo zjištěno, že marketingové aktivity RP jsou zaměřeny především na nástroj řízení vztahů se zákazníky a na poskytování hodnoty, cca třetina RP apeluje na svoji rodinnost prostřednictvím první strany webové prezentace, ale více jak polovina v pododkazu O nás prezentuje historii, tradici apod. Potvrzuje se dlouhodobý trend, že malé a střední exportně orientované RP řízené první generací jsou závislé na trhu Slovenska a Německa, pokud je v managementu RP zastoupena druhá generace, dochází k diverzifikaci zahraničních teritorií i mimo trhy EU. Výzkum v oblasti socioemocionálního bohatství je jednou z nejvlivnějších oblastí výzkumu, ze kterých vyplynula specifika RP. Byl vyhodnocen výskyt konkrétních faktorů a jejich pořadí (např. v roce 2019 majitelé RP upřednostnili sociální faktory před afektivními, kognitivními, motivačními a behaviorálními). Dále bylo možno konstatovat, že existuje souvislost mezi počtem generací v managementu a preferencí užití cizího a vlastního kapitálu a že existuje závislost mezi počtem generací v managementu a konkrétní formou alokace cizího nebo vlastního kapitálu. Kromě výše uvedených zjištění byly popsány, identifikovány a vyhodnoceny souvislosti výzkumných tematických okruhů, naznačeny jejich závislosti – i v tom spočívá její jedinečnost a novost. Byly navrženy další směry zkoumání RP v ČR.