Evoluční teorie v současném českém školství

Abstract
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza současného Rámcového vzdělávacího programu pro základní a gymnaziální vzdělávání v České republice a konkrétních školních vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání v oblasti témat dotýkajících se problematiky evoluční teorie. V teoretické části diplomové práce je čtenář seznámen s historickým vývojem paradigmatu evoluční teorie a jejího sporu s kreacionismem na poli vědeckém a rovněž na poli školském.
The main goal of this diploma thesis is the analysis of the current Framework Education Programme for elementary and high school education in the Czech Republic and specific school educational progams for elementary and high school education in the area of topics related to the issue of evolutionary theory. In the theoretical part of the diploma thesis, the reader is introduced to the historical development of the evolutionary theory paradigm and its dispute with creationism in the scientific field as well as in the educational field.
Description
Subject(s)
Evoluce, kreacionismus, Charles Darwin, rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program
Citation
ISSN
ISBN