Vybrané experimenty s potravinami pro děti předškolního věku

Abstract
Bakalářská práce "Vybrané experimenty s potravinami pro děti předškolního věku" pojednává ve své teoretické části o environmentální výchově, vývojové psychologii předškolních dětí, pokusu a potravinách. Její praktická část obsahuje metodické listy, které dohromady tvoří sborník pokusů. Metodické listy jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly věkové skupině dětí předškolního věku, dále obsahují navazující činnosti, které se prolínají ostatními výchovami a oblastmi v mateřské škole. Všechny pokusy jsou ověřeny v domácím prostředí a některé z nich také následně v mateřské škole.
The bachelor thesis "Selected experiments with food for preschool children" deals in its theoretical part with environmental education, developmental psychology of preschool children, experiment and food. Its practical part contains methodological sheets, which together form an anthology of experiments. The methodological sheets are designed to suit the age group of pre-school children, they also contain follow-up activities that blend with other education and areas in the nursery school. All experiments are verified in the home environment and some of them also subsequently in kindergarten.
Description
Subject(s)
Pokus, předškolní děti, potraviny, chemie, přírodní vědy, environmentální výchova
Citation
ISSN
ISBN