Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Výzkum chyby převodu a její vliv na vibrace a hluk od ozubených kol numerickou simulací a experimentálním ověřením
  Marek, Tomáš; Němeček Pavel, prof. Dr. Ing. :55345
  Předložená disertační práce zpracovává téma Výzkum chyby převodu a její vliv na vibrace a hluk od ozubených kol numerickou simulací a experimentálním ověřením. Text zprvu pojednává o možných příčinách hluku od ozubení a konkrétně se zaměřuje na chybu převodu jako jednu z příčin. V této souvislosti je nejprve popsán současný stav poznání v podobě důkladné rešerše. Hlavním obsahem disertační práce je zjištění korelace mezi chybou převodu, součinitelem skutečného trváním záběru, hlukem a vibracemi. Za účelem tohoto výzkumu byl navržen výpočetní MBS model a sestrojen odpovídající experiment v podobě zkušebního stavu. V závěru práce je korelace sledovaných veličin vyhodnocena a jsou diskutovány další možné kroky výzkumu této problematiky, s cílem zlepšení akustického projevu ozubení v automobilové převodovce.
 • Item
  Energy Harvesting Using Cylindrical Piezoelectric Transducers
  Salem, Shehab; Fraňa Karel, prof. Ing. Ph.D. :55679
  Výzkum v této disertační práci se zabývá využitím válcových piezoelektrických měničů ke sběru akustické energie a také prouděním indukovaných vibrací. Ve studii byly použity čtyři válcové měniče vyrobené z olovnatého zirkoničitanu titanátu a různých rozměrů. Výzkum se zabýval sběrem akustické energie pomocí měření na otevřeném okruhu prováděných na válcích dvou různých velikostí za účelem nalezení vztahu mezi velikostí válce a interakcí válce s akustickými vlnami. Po měření naprázdno byla provedena řada experimentů s uzavřeným okruhem za účelem optimalizace zatěžovacího obvodu pro sběr zvukových vln o frekvenci 20 kHz. Výzkum se také zabýval sběrem vibrací vyvolaných prouděním uvnitř aerodynamického tunelu. Měření naprázdno byla provedena na piezoelektrických válcích čtyř různých velikostí, aby bylo možné porovnat jejich odezvu se známými vlastnostmi nestability proudění. Nakonec byla provedena měření v uzavřeném okruhu, aby se změřilo množství získané energie při různých rychlostech větru a různém zatížení, aby se studoval vliv rychlosti větru a impedance okruhu na proces.
 • Item
  Zvlákňovací elektrody pro AC-electrospinning
  Baťka, Ondřej; Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc. :55356
  Předložená práce přináší nové poznatky v oblasti zvlákňovacích elektrod pro technologii AC electrospinning, která slouží k výrobě nanovlákenných struktur. Představuje stávající i nové typy zvlákňovacích elektrod a popisuje výzkum vlivu konstrukčních parametrů elektrod na stabilitu procesu zvlákňovaní a produktivitu výroby nanovláken. Pozornost je zaměřena také na vliv napětí, frekvence a tvaru budicího signálu přivedeného na elektrodu na stabilitu zvlákňování a produktivitu výroby. Dále je představen vliv tvaru budicího signálu na tvorbu polymerní trysky. Byla také provedena analýza vlivu zvlákňovacích podmínek na výslednou nanovlákennou strukturu analýzou snímků pořízených SEM. Výsledky výzkumu uvedeného v práci otevírají nové možnosti pro navazující výzkum v oblasti AC electrospinningu.
 • Item
  Zvyšování dynamických vlastností elektromechanických systémů ovládajících mechanismy strojů
  Richter, Aleš; Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc. :55255
  Disertační práce se zabývá problematikou vývoje elektromechanického systému CNC polohovacího stroje, tak aby byly dosaženy optimální dynamické vlastnosti jednotlivých uzlů s ohledem na současný stav poznání. Nároky jsou kladeny především na rychlost polohování, přesnost opakování ustavení obrobku a dlouhou životnost mechanismu. Práce je postupně představena v jednotlivých výzkumně-vývojových etapách, které jsou všechny nezbytné pro úspěšné dosažení cíle a navazují na sebe. První etapou je zvolení správného mechanismu pohonu. Kinematické schéma záběru - rolna vs. axiální vačka. Požadavky jsou kladeny na univerzálnost mechanismu (libovolně volitelný úhel kroku), možnost programovat průběh dráhy včetně její první a druhé derivace. Klíčový uzel je podroben pevnostní MKP analýze. Druhou etapou je zhotovení hnacího mechanismu na základě výpočtu výrobních souřadnic axiální vačky a převedení do souřadnic CNC stroje. Vytvoření přesného 3D modelu z vypočtených křivek, který bude sloužit k porovnání výrobních odchylek axiální vačky. Kontrola na 3D měřícím pracovišti, snížení výrobních odchylek důležitých sestav. Třetí etapou je ověření správné funkce karuselového stolu. Měření taktu (rychlosti polohování) a přesnosti ustavení pomocí optických inkrementálních rotačních snímačů v osách motor-šnek-talíř karuselu. Nalezení správné řídící křivky. Čtvrtou etapou je vylepšení přesnosti polohování karuselu bez nutnosti provedení mechanických úprav funkčního vzorku. Zjištění velikosti chyby polohování a její následné snížení. Pátou etapou je vyhodnocení spolehlivosti karuselu po dobu jeho předpokládané životnosti. Celková životnost je dána nejslabším členem převodového mechanismu. Jedná o rotační pohyblivé části převodovky, respektive jejich kontaktní plochy.
 • Item
  Implementace metod návrhu strojních součástí do PLM
  Hykl, Josef; Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc. :55255
  Úkolem disertační práce je propojit metody návrhu strojních součástí s prostředím životního cyklu výrobku (Product Lifecycle Management). V první fázi se proto zabývá teorií a shromažďuje informace o softwarových řešení oblasti PLM, současně s mapováním metod návrhu strojních součástí. Pro ověření využitelnosti kombinace metod návrhu strojních součástí a řešení PLM v praxi, je v druhé fázi teoretické části uveden současný stav techniky oblasti zvoleného strojírenského segmentu, pro který budou zvolené metody (inovační, Design For X a další) využívány a konstrukčním zpracováním aplikovány. Navazující experimentální část je taktéž rozdělena do dvou fází, kdy v prvním kroku přináší návrh, jakým způsobem lze provést propojení (implementaci) vybraných konstrukčních metod do oblasti PLM. Ve druhé fázi experimentální části disertační práce laboratorně aplikuje vybrané metody návrhu strojních součástí pro zpracování konstrukční úlohy vývoje krbových kamen s přímou návazností na životní prostředí a ekologii, jakožto zvoleného strojírenského segmentu a zároveň při výzkumu a vývoji používá vybraných softwarových nástrojů prostředí PLM. Závěrem disertační práce sumarizuje vhodnost a potřebu modulů PLM a metod návrhu strojních součástí a jejich kombinace.