Zvlákňovací elektrody pro AC-electrospinning

Abstract
Předložená práce přináší nové poznatky v oblasti zvlákňovacích elektrod pro technologii AC electrospinning, která slouží k výrobě nanovlákenných struktur. Představuje stávající i nové typy zvlákňovacích elektrod a popisuje výzkum vlivu konstrukčních parametrů elektrod na stabilitu procesu zvlákňovaní a produktivitu výroby nanovláken. Pozornost je zaměřena také na vliv napětí, frekvence a tvaru budicího signálu přivedeného na elektrodu na stabilitu zvlákňování a produktivitu výroby. Dále je představen vliv tvaru budicího signálu na tvorbu polymerní trysky. Byla také provedena analýza vlivu zvlákňovacích podmínek na výslednou nanovlákennou strukturu analýzou snímků pořízených SEM. Výsledky výzkumu uvedeného v práci otevírají nové možnosti pro navazující výzkum v oblasti AC electrospinningu.
The presented work brings new knowledge in the field of spinning electrodes for ACelectrospinning technology, which is used for the production of nanofibrous structures. It presents existing and new types of spinning electrodes and describes research on the influence of electrode design parameters on the stability of the spinning process and the productivity of nanofiber production. Research is also focused on the effect of the voltage value, frequency and shape of the electric signal applied to the electrode on spinning stability and productivity. The influence of the shape of the electric signal on the formation of the polymer jet is also presented. An analysis of the influence of the spinning conditions on the resulting nanofibrous structure was also performed by analyzing images taken by SEM. The results of the research presented in the thesis open up new possibilities for follow-up research in the field of AC-electrospinning.
Description
Subject(s)
Zvlákňovací elektrody, AC-electrospinning, Intenzita elektrického pole, Vysoké napětí, nanovlákna, SEM
Citation
ISSN
ISBN
Collections