Rok 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Využití sociálních médií malými a středními podniky v komunikaci se spotřebitelem
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Ungerman, Otakar
  Sociální média se bezpochyby řadí k důležitým způsobům současné moderní marketingové komunikace. Předmětem této disertační práce jsou malé a střední firmy, které využívají ke komunikaci se spotřebitelem sociální média. Konkurence na trhu ovšem neustále roste a malé nebo střední firmy mají stále těžší pozici se prosadit proti nadnárodním řetězcům. Chtějí-li v tomto boji tyto firmy obstát, musí využívat všech prostředků k navazování dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Jednou z možností jak tento vztah budovat jsou sociální média, kde nerozhodují finanční prostředky, ale aktivita, kreativita, nápad nebo myšlenka. Otázkou však zůstává, jakým způsobem by firmy měly sociální média využívat, aby uspokojily individuální přání a potřeby zákazníků a udržely se na trhu. Řešením může být navržení určitého standardu způsobu komunikace, který by malým nebo středním firmám dával obecný návod, na budování vztahu se zákazníkem. Disertační práce si proto klade za cíl navrhnout model marketingové komunikace reflektující specifika malých nebo středních firem a sociálních médií. Komunikační model je postaven zejména na identifikaci dimenzí, které jsou nejdůležitější ve vnímání uživatelem sociálního média. Práce shrnuje dosavadní poznatky o využití sociálních médií, komunikačním modelování, současném vztahu odesilatele a příjemce k sociální komunikaci. Tyto koncepty byly podrobeny komparativní analýze a shrnuty v závěrečné syntéze. Za účelem dosažení cíle práce byla provedena empirická šetření uživatelů sociálních médií. Data byla vyhodnocena prostřednictvím jednorozměrné i vícerozměrné statistické analýzy. V závěru práce je navržen komunikační model využitelný malými nebo středními firmami ke komunikaci se spotřebitelem prostřednictvím sociálních médií. Model je založen na nepřetržitém vytváření vztahu mezi firmou a spotřebitelem a je tvořen čtyřmi dimenzemi zjištěnými faktorovou analýzou. Obsahuje volbu typu sociálních médií, na které navazuje volba nástrojů komunikace. Zde teprve nastává fáze tvorby obsahu, která je doplněna společenskou angažovaností. Průnik celého modelu tvoří pravdivost, srozumitelnost, kompletnost a pravidelnost informací. Podmínkou uživatelů je poskytování pouze vyžádaných informací. Kromě hlavního cíle byly plněny i další tři dílčí cíle, které jsou zároveň užitečným zdrojem informací pro malé nebo střední firmy v boji proto konkurenci.
 • Item
  Tvorba hodnoty pro zákazníky podniků internetového obchodu
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Tišlerová, Kamila
 • Item
  Regionální inovační prostředí a jeho vliv na podnikatelské subjekty
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Štichhauerová, Eva
  Doktorská disertační práce nazvaná ?Inovační prostředí regionu a jeho vliv na podnikatelské subjekty? se zabývá problematikou inovací a konkurenceschopnosti v mikroekonomickém a makroekonomickém aspektu. Hlavním cílem práce bylo identifikovat bariéry inovačních aktivit podniků a zkoumat vliv inovací na konkurenční schopnost regionu. Za účelem splnění hlavního cíle bylo v roce 2011 realizováno výběrové dotazníkové šetření mezi středními a velkými firmami působícími v odvětvích klíčových pro inovační aktivity podniků. V rámci prvního dílčího cíle byly odhaleny bariéry inovačních aktivit podniků a hodnocena jejich významnost z hlediska inovační výkonnosti regionu, ve kterém mají podniky sídlo. V případě bariéry obtížný přístup k finančním prostředkům ze státního rozpočtu, z rozpočtu krajů a obce bylo prokázáno, že hodnocení její významnosti závisí na úrovni inovační výkonnosti regionu, ve kterém sídlí dotazované firmy. Tato bariéra byla jako závažnější vnímána firmami z regionů s vyšší úrovní inovační výkonnosti. Za významné byly dále považovány bariéry vytváření inovací: zastaralé technické vybavení, legislativa v oblasti inovačního podnikání a slabé napojení firem na vědeckovýzkumné instituce. Samostatně byla firmami uváděna jako velmi závažná bariéra absence dostatečných finančních zdrojů. Dále byla formulována doporučení na podporu vytváření inovací podniky, a to především zavedení opatření motivující podniky ke spolupráci s akademickou sférou, zkvalitnění vzdělávacího systému a zjednodušení administrativy. V rámci druhého dílčího cíle disertační práce byly konfrontovány výsledky vlastního výzkumu v oblasti bariér vytváření inovací podniky s výsledky obdobné studie realizované Technologickým centrem AV ČR, která se zabývala problematikou z pohledu institucí významných v oblasti tvorby nebo využívání znalostí a inovací. Byly prokázány značné rozdíly ve výsledcích dvou porovnávaných dotazníkových šetření. Lze tak diskutovat o tom, zda instituce dotazované v rámci šetření Technologického centra AV ČR adekvátně postihly skutečné potřeby firem. Třetím dílčím cílem disertační práce bylo zkoumání vlivu inovační výkonnosti regionu na jeho ekonomickou úroveň, již lze považovat za měřítko jeho konkurenceschopnosti. Na základě provedených analýz lze vyjádřit závěr, že ekonomická úroveň regionu je závislá na jeho inovační výkonnosti. Regiony EU úrovně NUTS 2 s vyšší úrovní inovační výkonnosti dosahují vyšší ekonomické úrovně než regiony s nízkou úrovní inovační výkonnosti.
 • Item
  Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech cestovního ruchu
  (Technická Univerzita v Liberci,, 2012) Půlpánová, Lenka; Simová, Jozefína
  Cestovní ruch se bezpochyby řadí k důležitým odvětvím ekonomiky. Předmětem této práce jsou cestovní kanceláře (CK) a agentury (CA), které zprostředkovávají cestovatelům nabídku nejrůznějších subjektů cestovního ruchu ve formě zájezdu. Konkurence mezi zprostředkovateli nabídky ovšem roste. Na trh vstupují i zahraniční společnosti a navíc je v dnešní době rozvoje informačních technologií stále více zákazníků schopno zorganizovat svoji dovolenou samostatně. Otázkou tedy zůstává, na co by se měly CK a CA při své činnosti zaměřit, aby uspokojily individuální přání a potřeby zákazníků a udržely se na trhu. Řešením může být právě hodnota zákazníka, kterou lze chápat jako hodnotu poskytovanou zákazníkům i jako hodnotu zákazníků pro podnik, přičemž tyto dva významy spolu úzce souvisí a nelze je oddělit. Disertační práce si proto klade za cíl navrhnout model hodnoty pro zákazníka reflektující specifika CK a CA a zejména identifikovat dimenze, které hodnotu pro zákazníka tvoří. Práce shrnuje dosavadní poznatky o hodnotě pro zákazníka, kvalitě služeb a spokojenosti zákazníka a rovněž tyto tři koncepty navzájem kriticky porovnává. Za účelem dosažení cíle práce bylo provedeno empirické šetření mezi zákazníky CK a CA. Data byla vyhodnocena prostřednictvím jednorozměrné i vícerozměrné statistické analýzy. V závěru práce je navržen model hodnoty pro zákazníka, v rámci kterého je samotná hodnota tvořena čtyřmi dimenzemi zjištěnými faktorovou analýzou, mezi které patří personál a služby, komunikace, proces prodeje, flexibilita a individuální přístup. Hodnota pro zákazníka představuje v modelu nezbytný předpoklad spokojenosti, resp. i loajality zákazníka. Kromě toho analýza dat identifikovala atributy, které představují slabé stránky CK/CA a na jejichž zlepšení by se v současné době měly podniky primárně zaměřit, neboť jenom tak si mohou zachovat přízeň zákazníků a zlepšovat svoji pozici na trhu.