Propojení prostředí LabView a Matlab za účelem náběru biomedicínských dat

Abstract
Softwarové propojení dvou programovacích jazyků a systémů jako jsou LabVIEW a MATLAB je velmi žádané. To je způsobeno především kvůli jejich silným stránkám . LabVIEW vyniká na poli hardwarového řešení hlavně v oblasti měřící techniky. MATLAB na druhou stranu je výkonným prototypovacím jazykem v oblasti matematických výpočtů a zpracování dat. Z těchto důvodů bylo vytvořeno obousměrné propojení mezi LabVIEW a prostředím MATLAB prostřednictvím bloku v LabVIEW umožňujícím přímé provádění programu napsaného v jazyce MATLAB. Ze strany MATLABu je toto propojení realizováno pomocí Data Acquisition Toolboxu. Tato práce se zaměřuje na popis způsobů, jak s těmito prvky pracovat a jak je lze implementovat v případě záznamu biomedicínských dat, jako je EKG a zvuk.
The software connection of two programming languages and systems such as LabVIEW and MATLAB is in great demand. This is mainly due to their strengths. LabVIEW excels in the field of hardware solutions, mainly in the field of measuring technology. MATLAB, on the other hand, is a powerful prototyping language in the field of mathematical calculations and data processing. For these reasons, a two-way connection between LabVIEW and the MATLAB environment was created through a block in LabVIEW allowing the direct execution of a program written in the MATLAB language. From the MATLAB side, this connection is implemented using the Data Acquisition Toolbox. This work focuses on describing ways to work with these elements and how they can be implemented in the case of recording biomedical data such as ECG and audio.
Description
Subject(s)
Labview, Matlab, měření, programování, záznam dat, EKG, digitální stetoskop, Labview, Matlab, measurement, programming, data recording, EKG, digital stethoscope
Citation
ISSN
ISBN