Analysis of the International Trade Strategy of a Selected Company

Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou mezinárodně obchodní strategie vybrané společnosti. Jejím cílem je pomocí výzkumných nástrojů zhodnotit současnou mezinárodně obchodní strategii společnosti. Práce nejprve vymezuje základní pojmy jako je obchodní politika a její nástroje, internacionalizace a formy vstupu na mezinárodní trhy. Skrze kvalifikované rozhovory s manažerem obchodu ve vybrané firmě jsou poté tato teoretická východiska implementována na konkrétní činnosti, postupy a strategie podniku. Dle zjištěných výsledků jsou potom navrhnuty kroky k doplnění stávající strategie vybrané společnosti.
The master thesis deals with the analysis of the international business strategy of the selected company. Its aim is to use research tools to evaluate the current international trade strategy of the company. The thesis first defines basic concepts such as trade policy and its instruments, internationalization, and forms of entry into international markets. Through qualified interviews with a sales manager in the selected company, these theoretical backgrounds are then implemented on specific activities, procedures, and strategies of the company. According to the findings, steps are then suggested to complement the existing strategy of the selected company.
Description
Subject(s)
Mezinárodní obchod, mezinárodně obchodní strategie, obchodní politika, internacionalizace, mezinárodní společnost, International trade, international trade strategy, trade policy, internationalization, international company
Citation
ISSN
ISBN