Identifikace počátku kondenzace vlhkosti při proudění vzduchu tryskou.

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na izoentropické proudění vlhkého vzduchu tryskou. V teoretické části je rozebírána teorie proudění stlačitelných tekutin, kde jsou vysvětleny vlastnosti látek a jejich idealizace, vlastnosti proudění a jejich idealizace, potřebné rovnice a zákony, kritický a klidový stav, funkce trysek a difuzorů a na závěr jsou shrnuté dynamické funkce. Následuje teorie vlhkého vzduchu, kde je stručný popis jednotlivých složek (suchého vzduchu a vlhkosti) a jejich vybraných vlastností. Ve výpočetní části jsou sestaveny algoritmy pro výpočet relativní vlhkosti ze zadaných parametrů klidového stavu a pro výpočet Machova čísla počátku kondenzace vlhkosti. Z uvedeného grafického znázornění vypočtených závislostí Machova čísla na jednotlivých klidových parametrech je možné posoudit vliv jednotlivých klidových parametrů (relativní vlhkosti, tlaku, teploty) na kondenzaci vlhkosti obsažené v proudícím vlhkém vzduchu.
This bachelor's dissertation focuses on the isoentropic flow of moist air through a nozzle. The theoretical section discusses the theory of compressible fluids, where the properties of substances and their idealization, the necessary equations and laws, the critical and rest states and the functions of nozzles and diffusors are explained and concludes with a summary of dynamic functions. This is followed by the theory of moist air with a structured description of its individual components (dry air and moisture) and their selected properties. The computational section sets out algorithms for calculating the relative humidity from the entered rest state parameters and for calculating the Mach numbers at the beginning of moisture condensation. The influence of the individual rest parameters (the relative humidity, pressure and temperature) on the condensation of the moisture contained in the flowing moist air can be assessed from the provided graphic representation of the calculated Mach number dependencies on the individual rest parameters.
Description
Subject(s)
izoentropické proudění, Machovo číslo, Lavalova tryska, vlhký vzduch, stav nasycení, isoentropic flow, Mach number, de Laval nozzle, moist air, saturation state
Citation
ISSN
ISBN
Collections