Kalibrace fotolitograficky vyrobeného PVDF senzoru

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení citlivosti fotolitograficky vyrobeného PVDF senzoru. PVDF senzor byl vyroben z metalizované PVDF fólie fotolitografickou metodou, která umožňuje vytvořit senzor o námi požadovaných rozměrech. K PVDF senzoru byly následně přinýtovány elektrické vodiče, byl přelepen ochranou kaptonovou páskou a tento celek byl přile-pen na kovovou kalibrační destičku. Kalibrace se prováděla metodou pádu kuličky na sestavené kalibrační trati. Záznam kalibračního pádu byl pořízen kamerou mobilního telefonu ve speciálním režimu. Kalibrační signál byl změřen osciloskopickou měřicí kartou a zobrazen pomocí počíta-čového programu LabView SignalExpress 2012, pomocí něhož byl signál převeden do textové podoby. Pro zpracování kalibračních signálů byl vytvořen poloautomatický program v programo-vacím prostředí MATLAB. Naměřená textová data v něm byla následně vyhodnocena. Výstupem vyhodnocení byla kalibrační závislost senzoru, kterou lze přímo použít pro potřeby impaktního měření kolapsů kavitačních bublin.
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the sensitivity of a photolithographically fabricated PVDF sensor. The PVDF sensor was made from metallized PVDF film using a photo-lithographic method that allows us to create a sensor with the dimensions we require. Electrical wires were subsequently riveted to the PVDF sensor. Then the PVDF sensor was taped over with protective kapton tape and this assembly was glued to a metal calibration plate. The calibration was performed using the ball drop method on a calibration track. The recording of the calibration drop was made by a mobile phone camera in a special mode. The calibration signal was measured with an oscilloscope measurement card and displayed by using the computer program LabView SignalExpress 2012, which was used to convert the signal into text file. A semi-automatic MATLAB program was created to process the calibration signals. The measured text data were subsequently evaluated in it. The output of the evaluation was the sensor calibration dependence, which can be directly used for the needs of impact measurement of cavitation bubble collapse.
Description
Subject(s)
fotolitografie, PVDF senzor, kalibrace, citlivost filmu, vyhodnocovací software, kavitace, photolithography, PVDF sensor, calibration, film sensitivity, evaluation software, cavitation
Citation
ISSN
ISBN
Collections