Konkurenceschopnost produktu při vstupu na zahraniční trh

Abstract
Tato diplomová práce analyzuje konkurenceschopnost produktu vybrané společnosti při vstupu na zahraniční trh. Lze ji rozdělit na dvě hlavní části. Teoretická část práce se v úvodu zaměřuje na rozbor klíčové problematiky konkurence a konkurenceschopnosti. V další fázi je rozebrána situační analýza konkurenceschopnosti, včetně podnikového prostředí a analytických metod použitých pro zkoumání inkriminované oblasti. V závěru teoretické části jsou popsány formy vstupu na zahraniční trh. V rámci praktické části je analyzována konkurenceschopnost konkrétního produktu při vstupu na zvolený portugalský trh, pomocí vybraných analytických metod. V úplném závěru práce jsou sesumarizované výstupy z analýz a na jejich bázi navrhnuta produktová zahraniční strategie.
This diploma thesis analyzes product competitiveness of chosen company when entering a foreign market. It is able to divide it into two major parts. The theoretical part is in the beginning focused on the key problematic of competition and competitiveness. In the following part is interpreted situation analysis of competitiveness, including company´s environment, and analytic methods for the incriminated area. The final theoretical part is given to possible methods of entering a foreign market. Within the practical part is analyzed competitiveness of the specific product when developing a new portugal market, in the basis of chosen methods. For the conclusion are summarized analysis outputs and suggested international product strategy.
Description
Subject(s)
konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, benchmarking, produkt, produktová strategie, šatonové růže, zahraniční trh, competition, competitiveness, competitive advantage, benchmarking, product, product strategy, chaton roses, foreign market
Citation
ISSN
ISBN