Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitiny Ni - typ 718

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá vlivem tepelného zpracování na změny mechanických vlastností a struktury niklové slitiny typu Inconel 718. Niklové slitiny jsou často využívány jako konstrukční materiál, zejména díky jejich vysokým pevnostem, odolnosti creepu, stálosti za zvýšených teplot a odolnosti vůči korozi. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. V teoretické části jsou popsány niklové slitiny a postupy tepelného zpracovaní, které jsou vhodné právě pro tyto slitiny. Cílem experimentální části bylo stanovit, jaký má vliv tepelné zpracování na mechanické vlastnosti slitiny Inconel 718. Nejprve byla sledována struktura a mechanické vlastnosti základního materiálu pro možnost porovnání s tepelně zpracovanými vzorky. V dalším kroku byly navrženy vhodné parametry tepelného zpracování a následně hodnoceny vzniklé změny. Vyhodnocení mechanických vlastností bylo provedeno pomocí statické tahové zkoušky, měření tvrdosti a rázové zkoušky v ohybu.
The presented diploma thesis deals with the influence of heat treatment on changes in mechanical properties and structure of nickel-based alloy type Inconel 718. Nickel alloys are often used as a construction material, mainly due to their high tensile strength, creep resistance, stability at elevated temperatures and corrosion resistance. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes nickel alloys and heat treatment procedures that are suitable for these alloys.The aim of the experimental part was to determine the effect of heat treatment on the mechanical properties of Inconel 718. First, the structure and the mechanical properties of the base material were monitored for possibility of comparison with heat-treated samples. In the next part suitable parameters of heat treatment were proposed and subsequently the resulting changes were evaluated. The results of mechanical properties were performer by static tensile test, measuring the hardness and Charpy impact test.
Description
Subject(s)
Nikl, Inconel 718, tepelné zpracování, mechanické vlastnosti, struktura, Nickel, Inconel 718, heat treatment, mechanical properties, structure
Citation
ISSN
ISBN
Collections