Automatické generování vtipů pomocí neuronových sítí

Abstract
Práce se zabývá využitím neuronových sítí pro generování vtipů v anglickém a českém jazyce. Pro vývoj byl použit programovací jazyk Python, framework PyTorch a knihovny pro matematické výpočty Pandas a NumPy. Výpočetní operace použitých neuronových sítí byly provedeny na GPU v podobě grafické karty NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti s využitím CUDA architektury. Modely neuronových sítí byly trénovány na datech v anglickém jazyce sesbíraných platformy Reddit. Výsledkem je model neuronové sítě umožňující generovat text v podobě vtipu v anglickém jazyce. Práce prozkoumává problematiku využití natrénovaných modelů pro generování vtipů v českém jazyce.
The thesis deals with the proposal of neural networks for generating jokes in English and Czech. For development, the Python programming language was used along with libraries for mathematical computations Pandas and NumPy. The computations were performed using the GPU in form of an NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti graphic card with the usage of the CUDA architecture. The models of neural networks were trained on data in the English language collected from the platform Reddit. The result is a model of neural network enabling the generation of a text in form of a joke in English. The thesis explores the problematics of using the trained models for generating jokes in the Czech language.
Description
Subject(s)
Rekurentní neuronové sítě GRU, Hluboké učení, Generování vtipů, Neuronové sítě, PyTorch, GPU, CUDA, Recurrent neural networks, GRU, Deep learning, Jokegeneration, Neural networks, PyTorch, GPU, CUDA
Citation
ISSN
ISBN