Kazuistika jedince s etopedickými problémy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Bjorke Alena, Mgr. : 61041
dc.contributor.author Mahelová, Lenka
dc.date.accessioned 2021-06-14T07:37:47Z
dc.date.available 2021-06-14T07:37:47Z
dc.date.submitted 2020-3-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/160143
dc.description.abstract Práce seznamuje s problémy chování daného jedince, které jej zavedly až do výkonu trestu odnětí svobody. Cílem práce je charakterizovat etopedické problémy popisovaného jedince a zjistit jejich možnou příčinu. Úvodní část práce je věnována formulaci teoretických východisek poruch chování. V jednotlivých kapitolách jsou popsány možné příčiny vzniku poruch chování, jejich klasifikace a nejčastější projevy specifických poruch chování. Praktická část, kazuistika, postihuje problematiku potenciálně rizikových faktorů, které negativně ovlivnily chování daného jedince. V závěru jsou pak formulovány návrhy a opatření, která by mohla vést k jeho stabilizaci. cs
dc.description.abstract The thesis focuses on the behavioural problems which resulted in the individual's imprisonment. The aim of the thesis is to characterise specific etopedic problems of the individual and discover their potential cause. The introductory section deals with the theoretical background of conduct disorders, including potential causes of the development of conduct disorders, their classification, and most common manifestations of specific conduct disorders. The practical section - the case study - explores potential risk factors which had a negative impact on the behaviour of the individual. The final section of the thesis offers suggestions and measures that might stabilize his behaviour. en
dc.format 31 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon parHURYCHOVÁ, M. a kol., 2019. Děti a problémy v~chování ? Etopedie v~praxi. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-1523-3.par parJAŘABÁČ, I., 2018. Kontrakt (dohoda) jako předpoklad reedukace žáka s poruchou emocí a chování na základní škole. 1. vyd. Ostrava: Montanex. ISBN 978-80-7225-453-8.~~~~~~~~~~~~~~~~par parPOKORNÁ, V., 2010. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-817-3.par parVÁGNEROVÁ, M., 2014. Psychopatologie pro pomáhající profese. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7178-678-0.par parVALENTA, M. a kol., 2014. Přehled speciální pedagogiky: Rámcové kompendium oboru. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0602-6.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject porucha chování cs
dc.subject jedinec cs
dc.subject etopedické problémy cs
dc.subject adopce cs
dc.subject specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s poruchou duševní a poruchou chování cs
dc.subject conduct disorder en
dc.subject individual en
dc.subject etopedic problems en
dc.subject adoption en
dc.subject prison unit for inmates with mental and conduct disorders en
dc.title Kazuistika jedince s etopedickými problémy cs
dc.title Case Study of an Individual with Behavioral Disorders en
dc.type závěrečná práce cs
dc.date.updated 2021-3-30
dc.degree.level
dc.date.defense 2021-03-05
dc.date.committed 2020-12-18
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature Z 202100015
local.identifier.stag 40942
local.degree.programme Další vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.discipline SPPG
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation DVPP
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis 9cc19361-2070-4de4-88b6-b0d0ced11530
local.degree.abbreviation Celoživotní
local.poradovecislo 15
local.identifier.author P19C00035
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account