Optická kontrola kvality laserových krystalů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Psota Pavel, Ing. Ph.D. : 61197
dc.contributor.advisor Šulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D. : 55022
dc.contributor.author Roiková, Eva
dc.contributor.other Kunc Štěpán, Ing. Ph.D. Konzultant : 62113
dc.contributor.other Nejezchleb Karel, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 67388
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:01:15Z
dc.date.available 2020-09-23T10:01:15Z
dc.date.submitted 2019-10-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157771
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na metody optické kontroly kvality laserových tyčí. Zkoumané laserové tyče byly vyrobeny z monokrystalů yttrito-hlinitého granátu dopovaného neodymem (Nd: YAG).Teoretická část je zaměřena na popis laserových krystalů a fungování laseru v souvislosti s optickou kvalitou laserových tyčí. V této části jsou také studovány současně používané metody optické kontroly kvality laserových tyčí.Experimentální část se věnuje inovaci a aplikaci současně používaných metod optické kontroly kvality laserových tyčí. Je zde popsán postup vytvoření počítačové vizualizace mechanického pnutí v laserových tyčích mezi zkříženými polarizátory. Dále je také popsán postup vytvoření automatizovaného měření extinkčního poměru laserových tyčí. Po zhotovení těchto inovací byl vybraný soubor laserových tyčí podroben těmto měřením společně s měřením deformace vlnoplochy v Zygo interferometru typu Fizeau. Na několika vybraných vzorcích byla také zkoumána výstupní energie laserového svazku s proměnnou čerpací energií.Na základě pořízených obrazů metodou vizualizace mechanického pnutí v laserových tyčích byly odlišeny dvě hlavní kategorie poruch - materiálové poruchy, vzniklé pěstováním laserového krystalu (praskliny, nehomogenita indexu lomu), a poruchy indukované opracováním pláště laserové tyče (broušením, leštěním, částečným broušením, poruchy na okraji laserové tyče). Pro jednotlivé typy poruch byly vytvořeny přehledové tabulky s ohledem na jejich závažnost. Nakonec byly diskutovány souvislosti mezi jednotlivými zkoumanými parametry. cs
dc.description.abstract This master thesis is focused on optical control of laser crystals quality. The examined laser rods were made of neodymium-doped yttrium aluminium garnet (Nd: YAG) single crystals.The theoretical part is focused on the description of the laser crystals and a laser operation in a context of the optical quality of the laser rods. This part is also discussing currently used methods of optical control of laser rods quality.The experimental part is devoted to innovations and applications of the currently used methods of optical control. The process of creating a digitalized observation of a mechanical stress in the laser rods between crossed polarizers is described. The next innovated method of optical control is automatization of the laser rod extinction ratio measurement. A selected set of the laser rods was examined by the innovated methods of optical control measurement together with a wavefront deformation measurement in the Zygo Fizeau double-pass interferometer. The output energy of a laser beam with variable pumping energy was also examined on several selected samples.Two main defect categories were distinguished based on the taken images from the observation of the mechanical stress in the laser rods. The first category of the laser rods defects - material defects (cracks and inhomogeneity of the refractive index) - was caused by laser crystal growing, the second category of the laser rods defects was induced by a surface treatment of the laser rods (grinding, polishing, partial grinding and defects at the edge of the laser rod). There were made overview tables for individual types of the defects with regard of severity of the defects. Finally, the relationships between the individual examined parameters were discussed. en
dc.format 90 s. (107 000 znaků)
dc.format.extent žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab renewcommandlabelenumi[theenumi] item MALÝ P., Optika, Karolinum, 2008, ISBN: 9788024613420 item SALEH, B. E. A. - Teich, M.C.: Základy fotoniky I,II , MATFYZPRESS, Praha, 1994-95 item KOECHNER, Walter. Solid-state laser engineering. 6th rev. and updated ed. New York, NY: Springer, c2006. ISBN 9780387290942. item POKHREL, M., N. RAY, G. A. KUMAR a D. K. SARDAR. Comparative studies of the spectroscopic properties of Nd^3+: YAG nanocrystals, transparent ceramic and single crystal. Optical Materials Express 2012, 2(3) DOI: 10.1364/OME.2.000235. ISSN 2159-3930. item SPRINGER, Ryan M., Michael E. THOMAS a Richard I. JOSEPH. Analysis and Comparison of Single-Crystal and Polycrystalline Nd: YAG, Scatter. IEEE Journal of Quantum Electronics 2015, 51(8), 1-8 DOI: 10.1109/JQE.2015.2442761. ISSN 0018-9197 item WEBER, M. J., M. BASS, K. ANDRINGA, R. R. MONCHAMP a E. COMPERCHIO. CZOCHRALSKI GROWTH AND PROPERTIES OF YAlO 3 LASER CRYSTALS. Applied Physics Letters 1969, 15(10), 342-345 DOI: 10.1063/1.1652851. ISSN 0003-6951 endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Laserový monokrystal cs
dc.subject laserová tyč cs
dc.subject Nd: YAG cs
dc.subject extinkční poměr cs
dc.subject deformace vlnoplochy cs
dc.subject Laser single crystal en
dc.subject laser rod en
dc.subject Nd: YAG en
dc.subject extinction ratio en
dc.subject wavefront deformation en
dc.title Optická kontrola kvality laserových krystalů cs
dc.title Optical control of laser crystals quality en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KFY
dc.identifier.signature V 202002131
local.identifier.stag 40403
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667700
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2131
local.identifier.author M18000178
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account