Simulace šíření světla detekční jednotkou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Stašík Marek, Ing. : 66862
dc.contributor.advisor Psota Pavel, Ing. Ph.D. : 61197
dc.contributor.author Kuře, Adam
dc.date.accessioned 2020-09-23T10:00:55Z
dc.date.available 2020-09-23T10:00:55Z
dc.date.submitted 2019-10-9
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157768
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tvorbou simulace optických vlastností detekční jednotky zpětně odražených elektronů pro elektronovou mikroskopii v komerčním softwaru. V práci je brán zřetel na nastavení jednotlivých parametrů simulace a jejich vliv na celkové výsledky. V práci jsou též diskutovány možnosti, jak docílit co nejpřesnějších výsledků. Krátce jsou zmíněny i možnosti využití simulace k optimalizaci detekční jednotky. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with the creation of a simulation of the optical properties of a detection unit of backscattered electrons for electron microscopy in commercial software. The work takes into account the setting of individual simulation parameters and their impact on the overall results. The work also discusses the possibilities of achieving the most accurate results. The possibilities of using the simulation to optimize the detection unit are also briefly mentioned. en
dc.format 105
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky Žádné
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon par[1] SALEH, Bahaa E. A. a Malvin Carl TEICH.~Základy fotoniky: Fundamentals of photonics. Praha: Matfyzpress, 1996. ISBN 80-85863-02-2.par par[2] SCHRÖDER, Gottfried.~Technická optika. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981.par par[3] MALÝ, Petr.~Optika. Vyd. 2., přeprac. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.par
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Optická simulace cs
dc.subject detekční jednotka cs
dc.subject scintilace cs
dc.subject elektronová mikroskopie cs
dc.subject Zemax OpticStudio cs
dc.subject Optical simulation en
dc.subject detection unit en
dc.subject scintillation en
dc.subject electron microscopy en
dc.subject Zemax OpticStudio en
dc.title Simulace šíření světla detekční jednotkou cs
dc.title Simulation of light propagation through the detection unit en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-7-1
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-07-01
dc.date.committed 2020-5-18
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
dc.identifier.signature V 202002128
local.identifier.stag 40386
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667697
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2128
local.identifier.author M18000175
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account