Příprava uhlíkových nanovláken z ligninu pomocí střídavého zvlákňování

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou nanovláken z ligninu. V teoretické části je popisován lignin, jeho struktura a způsoby extrakce. Dále se hovoří o uhlíkových vláknech z ligninu a jejich výrobě. Teorie se věnuje také několika metodám výroby nanovláken. V experimentální části byly vyrobeny vlákna z ligninu. Vlákna byla morfologicky analyzována. Metody výroby se zaměřují na elektrostatické zvlákňování. Používáno bylo stejnosměrné i střídavé elektrické pole. Pro výrobu vláken byly navrženy rozpouštědlové systémy na základě Hansenovy teorie rozpustnosti. U připravených roztoků ligninu byl zkoumán relaxační čas a viskozita.
This bachelor thesis deals with the preparation of lignin nanofibres. Lignin, its structure and extraction methods are described in the theoretical part. It then speaks about carbon fibres from lignin and their production. Theoretical part also concerns itself with a few methods of nanofibre preparation. In the experimental part fibres from lignin were made and morphologically analysed. Methods of fibre production are focused at the use of electrospinning. Both AC and DC electric fields were used. For the purpose of fibre production a few solution system were devised according to Hansen solubility parameters. Relaxation times and viscosity of the prepared lignin solutions were measured.
Description
Subject(s)
Lignin, nanovlákna, uhlíková vlákna, elektrostatické zvlákňování, rozpustnost, Lignin, nanofibre, carbon fibre, electrospinning, solubility
Citation
ISSN
ISBN