3D vizualizace a jejich využití v marketingu města

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Šimeček Adam, MgA. : 67719
dc.contributor.advisor Weinlich Petr, Ing. Ph.D. : 58543
dc.contributor.author Doškář, David
dc.date.accessioned 2020-09-08T02:28:15Z
dc.date.available 2020-09-08T02:28:15Z
dc.date.submitted 2019-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157548
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá 3D vizualizacemi a jejich využití v rámci marketingu města. Cílem této diplomové práce byla studie 3D vizualizací a marketingu 4.0, následovala analýza současných 3D modelů historických budov a sportovních středisek. Dále v rámci praktické části diplomové práce byly vytvořeny 3D modely částí města, které jsou pro město důležité jak kulturně, tak sportovně. Následně jsou vytvořeny modely tří lokalit, nacházejících se ve městě Bakov nad Jizerou. Z 3D modelů poté vznikly vizualizace, ze kterých byly marketingově zpracovány podklady a ty následně publikovány. Dále se diplomová práce zabývá možnostmi uplatnění těchto modelů v rámci samotného města do budoucna. Na konci diplomové práce je provedeno zhodnocení hotových 3D modelů, vizualizací a jejich zmiňované uplatnění v budoucnu. Součástí práce je spolupráce s představiteli městského úřadu Bakova nad Jizerou a společností Snass3D, která bezplatně provedla 3D sken morového sloupu na náměstí. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with 3D visualizations and their use in city marketing. The aim of this diploma thesis was the study of 3D visualization and marketing 4.0, followed by an analysis of current 3D models of historic buildings and sports centers. Furthermore, within the practical part of the diploma thesis, 3D models of parts of the city were created, which are important for the city both culturally and sports. Subsequently, models of three localities located in the town of Bakov nad Jizerou are created. Visualizations were then created from the 3D models, from which the documents were processed in marketing and subsequently published. Furthermore, the diploma thesis deals with the possibilities of applying these models within the city itself in the future. At the end of the diploma thesis, the evaluation of finished 3D models, visualizations and their mentioned application in the future is performed. Part of the work is cooperation with representatives of the town hall Bakov nad Jizerou and the company Snass3D, which performed a free 3D scan of the plague column on the square. en
dc.format 118 s.
dc.format.extent 1x ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginitemize itemPŘIKRYLOVÁ, Jana. 2019.~Moderní marketingová komunikace. 2. vydání. Praha: Grada Publishing.~Expert (Grada).~ISBN 978-80-271-0787-2. itemCHENG, Ron K. C.~2014.~Inside Rhinoceros 5.~Stamford, CT: Cengage Learning.~ISBN 978-1111124915. itemGORTLER, Steven J.~2012.~Foundations of 3D computer graphics.~Cambridge, MA: MIT Press.~ISBN 978-0262017350. itemMOLLER, Tomas.~2018.~Real-time rendering.~Fourth edition.~Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press.~ISBN 978-1138627000. itemPROQUEST. 2019.~Databáze článků ProQuest~[online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019-10-05]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/ enditemize parkonzultant: Ing. Jaroslav Viglášpar
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject 3D počítačová grafika cs
dc.subject Rhino cs
dc.subject VRED cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject modelování cs
dc.subject NURBS cs
dc.subject 3D computer graphics en
dc.subject Rhino en
dc.subject VRED en
dc.subject visualization en
dc.subject marketing en
dc.subject modeling en
dc.subject NURBS en
dc.title 3D vizualizace a jejich využití v marketingu města cs
dc.title 3D visualizations and their use in marketing of the city en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2020-8-26
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2020-08-26
dc.date.committed 2021-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 202002016
local.identifier.stag 40108
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis kpw06667377
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 2016
local.identifier.author E17000574
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account