3D vizualizace a jejich využití v marketingu města

Abstract
Diplomová práce se zabývá 3D vizualizacemi a jejich využití v rámci marketingu města. Cílem této diplomové práce byla studie 3D vizualizací a marketingu 4.0, následovala analýza současných 3D modelů historických budov a sportovních středisek. Dále v rámci praktické části diplomové práce byly vytvořeny 3D modely částí města, které jsou pro město důležité jak kulturně, tak sportovně. Následně jsou vytvořeny modely tří lokalit, nacházejících se ve městě Bakov nad Jizerou. Z 3D modelů poté vznikly vizualizace, ze kterých byly marketingově zpracovány podklady a ty následně publikovány. Dále se diplomová práce zabývá možnostmi uplatnění těchto modelů v rámci samotného města do budoucna. Na konci diplomové práce je provedeno zhodnocení hotových 3D modelů, vizualizací a jejich zmiňované uplatnění v budoucnu. Součástí práce je spolupráce s představiteli městského úřadu Bakova nad Jizerou a společností Snass3D, která bezplatně provedla 3D sken morového sloupu na náměstí.
The diploma thesis deals with 3D visualizations and their use in city marketing. The aim of this diploma thesis was the study of 3D visualization and marketing 4.0, followed by an analysis of current 3D models of historic buildings and sports centers. Furthermore, within the practical part of the diploma thesis, 3D models of parts of the city were created, which are important for the city both culturally and sports. Subsequently, models of three localities located in the town of Bakov nad Jizerou are created. Visualizations were then created from the 3D models, from which the documents were processed in marketing and subsequently published. Furthermore, the diploma thesis deals with the possibilities of applying these models within the city itself in the future. At the end of the diploma thesis, the evaluation of finished 3D models, visualizations and their mentioned application in the future is performed. Part of the work is cooperation with representatives of the town hall Bakov nad Jizerou and the company Snass3D, which performed a free 3D scan of the plague column on the square.
Description
Subject(s)
3D počítačová grafika, Rhino, VRED, vizualizace, marketing, modelování, NURBS, 3D computer graphics, Rhino, VRED, visualization, marketing, modeling, NURBS
Citation
ISSN
ISBN