Vliv údržby na pevnost švů outdoorových oděvů

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje možným způsobům spojení dílů při kompletaci outdoorových oděvů. Konkrétně těch spojů, které mají zabránit protečení vody. Práce obsahuje jak základní informace o používaných materiálech zejména pro vodě odolné výrobky, tak bližší informace ohledně jednotlivých možných spojů, včetně nekonvenčních metod spojování. Uvedené jsou základní informace o technologii výroby takových spojů. Experimentální část se pak zaměřuje na pevnost jednotlivých typů spojů, a hlavně analýze faktorů, které mají vliv jejich účinnosti. Konkrétně standardní údržby, tedy praní výrobků během jejich běžného používání
This bachelor thesis deals with possible ways of joining parts during the assembly of outdoor clothing. Specifically about joints designed to prevent water leaking trough. The thesis contains both basic information about the materials used, especially for waterproof products, as well as more information about individual possible joints, including unconventional joining methods. Basic information about the technology of making such joints is given. The experimental part is then focused on the strength of individual types of joints, and mainly the analysis of factors that affect their efficiency. Specifically standard maintenance, which is washing products during their ordinary use.
Description
Subject(s)
Pevnost, šev, spoj, podlepování švu, ultrazvuk, údržba, Strength, seam, joint, seam taping, ultrasonic, maintenance
Citation
ISSN
ISBN