Studie struktury a vlastností polymerních kompozitů na bázi PLA a kávové sedliny

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá studiem struktury a fyzikálních vlastností biopolymeru PLA s částicovým plnivem na bázi kávové sedliny a porovnáním zvolených způsobů přípravy biokompozitních systémů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. Teoretická část je zaměřena na kompozity, částicová plniva, biopolymery a biokompozity. Následně se zabývá podrobným popisem vlastností a využití kyseliny polymléčné. V experimentální části je nejprve popsána výroba biokompozitních struktur, poté jsou uvedeny postupy pro hodnocení jejich struktury a fyzikálních vlastností v polymerní matrici. Výsledky jsou hodnoceny v závislosti na hmotnostním obsahu částic kávové sedliny v polymerní matrici a na použité technologii zpracování. V závěrečné části práce je diskuze vyhodnocených výsledků s následným doporučením navazujícího výzkumu.
This diploma thesis deals with the study of the structure and physical properties of PLA biopolymer with particle filler based on coffee grounds and comparison of selected processes of biocomposite systems preparation. The thesis is divided into two parts, theoretical and experimental. Theoretical part is focused on composites, particulate fillers, biopolymers and biocomposites. Subsequently, it deals with a detailed description of the properties and utilization of polylactic acid. In the experimental part, the production of biocomposite structures is described first, followed by procedures for evaluation of their structure and physical properties in the polymer matrix. The results are evaluated depending on the weight content of the coffee ground particles in the polymer matrix and the used processing technology used. In the final part of the thesis there is a discussion of the evaluated results followed by a follow-up research recommendation.
Description
Subject(s)
polymerní kompozity, kyselina polymléčná, biopolymery, biokompozity, částicové plnivo, kávová sedlina, polymer composites, polylactic acid, biopolymers, biocomposites, particulate filler, coffee grounds
Citation
ISSN
ISBN