Návrh optimalizace systému zásobování ve výrobním závodě AGC Automotive Chudeřice

Abstract
Cílem této diplomové práce je návrh optimalizovaného řešení zásobovacíhosystému v závodě AGC Chudeřice.Teoretická část je zaměřena na popis metod přímého měření práce, definovánídruhů plýtvání, zásady navrhování logistických cest, popis funkce tahového systémuKanban a v neposlední řadě na způsob vedení projektů v závodě AGC Chudeřice.Praktická část je zaměřena na popis zásobování v úseku AVO a provedeníanalýzy za pomoci metody minutového snímku dne pracovníka Na závěr je popsánatvorba pracovních smyček a s tím i celý návrh optimalizovaného řešení.
The goal of this diploma thesis is a proposal of optimized solution for the supply systemof AGC Chudeřice Plant.The theoretical part is focused on description of methods for direct measurement ofwork, definition of types of waste, rules for designing of logistic routes, description ofthe pull system Kanban, and last but not least, the way of leading projects in AGCChudeřice Plant.The practical part depicts the supply system in AVO section and the performance ofanalysis using minute observation. The paper concludes by describing the creation ofwork loops and, along with that, the entire proposal of the optimised solution.
Description
Subject(s)
AGC Chudeřice, cyklové časy, navrhování logistických tras, snímek pracovníhodne, druhy plýtvání, Kanban, logistika, AGC Chudeřice, cycle-times, designing of logistic routes, work day observation, typesof waste, Kanban, logistic
Citation
ISSN
ISBN