Optimalizace a zefektivnění procesů na obráběcí lince

Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou současného procesu výroby produktu na obráběcí lince, následně na základě doporučené literatury odhaluje a identifikuje slabá místa výrobního procesu a navrhuje optimalizaci tohoto procesu v souladu s principy štíhlé výroby. Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část popisuje metody plýtvání, spaghetti diagram a analýzu materiálového toku, procesní analýzu, snímek pracovního dne, varianty rozmístění strojů a metodu 5S. Druhá praktická část je zaměřena na analýzu stávající situace procesu a následném navržení změny nového výrobního procesu. V závěru práce jsou porovnány naměřené výsledky před a po optimalizaci.
The bachelor thesis deals with the analysis of the current production proces of the product on the machining line, then on the recommend literature reveals and identifies the weak points of the production proces and suggests optimizing this proces in accordance with the principles of lean production. The thesis is divided into two parts. The first theoretical part describes methods of waste, spaghetti diagram and material flow analysis, process analysis, monitoring of a work day, machine layout variants and 5S method. The second practical part is focused on the analysis of the current process situation and the new design of production process. At the end of the work, the measured results are compared before and after optimization.
Description
Subject(s)
Optimalizace, snímek pracovního dne, procesní analýza, metody plýtvání, Optimization, monitoring of a work day, process analysic, methods of waste
Citation
ISSN
ISBN
Collections