Cena rektora za vynikající magisterskou práci

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Depozice a charakterizace gradientních tenkých vrstev pro optické pokrytí
  Kanclíř, Vít; Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
  Diplomová práce se zabývá tenkými gradientními vrstvami SiOxNy s gradientnímprofilem indexu lomu vytvořenými metodou iontového naprašování (Ion Beam Sputtering) s iontovou asistencí.Teoretická část uvádí do tématiky interference na tenké vrstvě, depozice tenkých vrstev a jejího monitoringu. Dále se zabývá shrnutím dosavadních poznatků v tématu gradientních tenkých vrstev, jejich využití a jejich charakterizace.V experimentální části byla na homogenních vrstvách určena závislost indexulomu deponované vrstvy na průtoku kyslíku asistenčním iontovým dělem. Pro účelyvyhodnocení byl vytvořen skript v MATLAB na fitování modelových elipsometrických a spektrofotometrických spekter do experimentálně změřených spekter. V návaznosti byly deponovány gradientní vrstvy s dvěma různými profily indexu lomu, kde gradient indexu lomu ve vrstvách byl tvořen změnou průtoku kyslíku asistenčním dělem. Porovnání teoretických a experimentálních spekter prokázalo, že vzniklý profil odpovídá průtoku kyslíku v průběhu depozice. Diskutována byla i citlivost výsledků na posunu hodnot profilu indexu lomu při zachování jeho tvaru. Na základě získaných poznatků byly úspěšně deponovány dva úzkopásmové rugate filtry. Jejich výsledná reflektance byla porovnána s očekávanou a byly diskutovány možnosti optimalizace celého procesu.
 • Item
  Vliv vybraných typů nanočástic na přirozené bakteriální komunity v půdě a v čistírnách odpadních vod
  Hrnčiřík, Filip; Ševců Alena, RNDr. Ph.D. : 61225; Courtis Claire, Dr.;Fajardo Carmen, Ph.D. Konzultant2 : 66363;66364
  Tato diplomová práce je zaměřená na vliv nanočástic oxidu titaničitého, stříbra a nulmocného železa na vybrané bakteriální kmeny a bakteriální společenstva vyskytující se v čistírnách odpadních vod a v půdě. Pro studium vlivu nanočástic oxidu titaničitého a stříbra na proces denitrifikace a nitrifikace jednotlivých bakteriálních kmenů (Thauera linaloolentis, Paracoccus denitrificans a Nitrosomonas europaea) a bakteriálních společenstev, které se vyskytují v aktivovaném kalu a biofilmu čistíren odpadních vod, byla použita plynová chromatografie a analýza oxidu dusnatého. Vliv nanočástic nulmocného železa na půdní bakteriální společenstva byl sledován pomocí metody fluorescenční in situ hybridizace po dobu 28 dní. Zkoumány byly následující bakterální skupiny: Proteobacteria (alpha, beta, gamma), Firmicutes, Actinobacteria a doména Eubacteria. Nanočástice oxidu titaničitého neměly žádný významný vliv na respirační procesy denitrifikačních bakterií. Nanočástice stříbra negativně ovlivnily proces respirace kyslíku a produkce dusitanu u nitrifikačních bakterií pouze při nejvyšších testovaných koncentracích (0.1 a 1 mg/L). Žádný významný vliv nanočástic oxidu titaničitého a stříbra na respiraci bakteriálního biofilmu a aktivovaného kalu nebyl detekován. Flurescenční in situ hybridizace ukázala změny ve struktuře půdních bakteriálních společenstev po vystavení vybraným druhům nanočástic nulmocného železa.
 • Item
  Řídicí systém senzorického subsystému mobilních robotů
  Kredba, Jan; Holada Miroslav, Ing. Ph.D.; Skolitel : 55317 Olehla Miroslav, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 65473 Kašparová Markéta, Ing.; Konzultant2 : 65213 Tomeš Josef, PhDr. Ph.D.
  Předmětem této diplomové práce je návrh a realizace řídicí jednotky senzorického subsystému, určeného zejména pro semiautonomní a autonomní průzkumné roboty či stále častěji v logistice nasazované autonomní vozíky. Pro maximální možnou variabilitu výsledného řešení z hlediska konfigurace senzorů byla zvolena koncepce s inteligentními senzory a jednou centrální řídicí jednotkou. Toto uspořádání umožňuje provádět základní předzpracování senzorických dat přímo v jednotlivých senzorech, díky čemuž je možné využít sofistikované algoritmy pro jejich vyhodnocení při současných nízkých nárocích na výpočetní výkon. Dílčím cílem práce je implementace softwarového zpracování senzorických dat a jejich vhodná reprezentace kognitivnímu subsystému robotu. Zde je pozornost věnována zejména algoritmům číslicového zpracování signálu. V rámci práce jsou dále rozebrány i jednotlivé funkční principy určení orientace a polohy robotu pomocí inerciální navigace společně se zpracováním dat z ultrazvukových senzorů pro modelování okolního prostředí.
 • Item
  Optimalizace NiTi tlakových senzorů
  Huněk, Martin; Kysela Martin, Ing.; Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 54931 Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D.; Konzultant2 : 64432 Skočilová Nikol, Mgr.
  Cílem práce je asistovat ve výzkumu prováděném na Technické univerzitě v Liberci pro koncern VW. Hlavním úkolem je vyvinout software pro optimalizaci návrhu NiTi senzorů. Tento software musí být schopen poskytnout tyto optimalizace u obou uvažovaných konstrukcí (plošný a drátový senzor). Dalším cílem je shrnout další možnosti měření sil a tlaků a jejich porovnání. Posledním cílem práce je navrhnout teplotní kompenzaci a případnou kompenzaci dalších poruch.
 • Item
  Možnosti minimalizace procesu zanášení s využitím nových membrán se smíšenou matricí
  Šourková, Hana; Dvořák Lukáš, Mgr. Ing. Ph.D.; Skolitel : 55316 Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D.; Konzultant : 59471 Dolina Jan, Ing.; Konzultant2 : 56834 Pittnerová Radka, Ing.
  Tato práce je zaměřena na problematiku zanášení membránového povrchu a minimalizaci tohoto jevu za použití membrán se smíšenou matricí. Hlavním cílem této práce bylo připravit nové membrány se smíšenou matricí, které by lépe odolávaly procesu zanášení. Dalším cílem práce bylo charakterizovat jejich vlastnosti, a to především strukturální, antimikrobiální, hydraulické, selektivní a povrchové. Modifikované membrány byly připraveny na základě polyethersulfonových membrán s přídavkem polyvinylpyrrolidonu (PVP) metodou inverze fází v koagulační lázni. Pro nalezení vhodného složení membrány před přídavkem aditiv (modifikací) byly nejprve sestaveny dvě koncentrační řady lišící se molekulovou hmotností PVP (40 a 360 kDa). Na základě provedených testů byla pro další přípravu membrán vybrána vhodná koncentrace PVP (40 kDa). Toto složení bylo dále modifikováno přídavkem aditiv, tj. nanočásticemi TiO2, ZnO, CuO či Multiwall Carbon Nanotube, ale i přídavkem disperze behenátu stříbrného.U připravených membrán se smíšenou matricí byly testovány a charakterizovány následující vlastnosti: permeabilita, selektivita, struktura, antimikrobiální vlastnosti, hydrofilita a stabilita aditiv v membráně. Aditiva se projevila s různou intenzitou v chování membrán. Změny v charakteristických vlastnostech membrán po přídavku aditiv by dle předpokladů mohly vést ke snížení procesu zanášení.