Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 7
 • Item
  Laserem excitované luminofory
  Miller, Vojtěch; Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a sestavení měřicí sestavy pro charakterizaci světelných a výkonových parametrů včetně ověření opakovatelnosti měření. V teoretické části se práce zabývá luminofory a jejich aplikací jako komponenty pro zdroje vysokovýkonného osvětlení buzené laserovými diodami. V experimentální části jsou měřeny světelné vlastnosti luminoforů, konkrétně yttrito a lutecito hlinitých granátů dopovaných ionty Ce3+, v závislosti na vybraných sedmi parametrech, které byly zkoumány. Mezi zkoumané parametry patří tloušťka, typ materiálu, absorpční koeficient či forma luminoforu. V závěru práce jsou všechny měřené parametry vyhodnoceny, porovnány a diskutovány. Kromě experimentálního měření je součástí práce i simulace šíření světla v monokrystalických luminoforech v programu Zemax OpticsStudio.
 • Item
  SW řešení pro organizaci a správu badmintonových turnajů
  Čapek, Michal; Kopetschke Igor, Ing. : 56318
  Cílem práce je navrhnout a implementovat komplexní softwarové řešení pro správu a organizaci turnajů v badmintonu. V práci je provedena analýza aktuálně používaných softwarových řešení v prostředí organizace a správy badmintonových turnajů. Dále je definována struktura softwarového řešení a sada funkcionalit nezbytných pro toto řešení. Navržené softwarové řešení se skládá z klientské mobilní aplikace a administrační webové aplikace. V práci je popsána implementace obou těchto aplikací. V závěru je pak popsán systém testování aplikace včetně použitých nástrojů a také systém získávání zpětné vazby od uživatelů.
 • Item
  Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz
  Klíčová, Markéta; Horáková Jana, RNDr. Ph.D. : 63138
  Netěsnost střevních anastomóz vede k seriózním pooperačním komplikacím. Překrytí chirurgické anastomózy dvouvrstvým vlákenným materiál představuje zcela inovativní způsob, jak zabránit prosakování střevního obsahu skrz anastomózu a usnadnit hojení. Předpokládá se, že hydrofilní strana přilne k anastomóze, a naopak hydrofóbní strana materiálu vytvoří kontakt s okolním prostředím a zabrání srůstům hladkých tkání v dutině břišní. V této diplomové práci jsou představeny dva materiály, které by potencionálně mohly sloužit pro tento účel. Tyto vlákenné materiály byly vytvořeny pomocí elektrostatického zvlákňování. První dvouvrstvu tvoří hydrofilní ultrajemná nanovlákna kyseliny hyaluronové (HA) a hydrofóbní vlákna poly--kaprolaktonu (PCL). Druhým materiálem je vrstva hydrofilních vláken polyvinylalkoholu (PVA) a vrstva hydrofóbních vláken PCL. Hydrofilní strany obou materiálů byly rovněž ošetřeny methanovým plazmatem, což vedlo ke zvýšení hydrofobicity vláken HA při zachování cytokompatibility. Materiály byly otestovány biologickými in vitro testy.
 • Item
  Studium interakcí mezi grafenem a klastry boranů v závislosti na jejich elektrickém náboji a dipólovém momentu
  Hejda, Matěj; Červenka Jiří, Ing. Ph.D.; Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 61533 Márton Pavel, Ing. Ph.D.; Konzultant2 : 65175 Baše Tomáš, Mgr. Ph.D.
  Praktické aplikace grafenu, hlavně v odvětví senzoriky a v optoelektronice, jsou podmíněny porozuměním tomu, jaké jsou interakce mezi samotným uhlíkovým nanomateriálem a vnějšími adsorbovanými molekulami a jak tyto interakce ovlivňují některé důležité vlastnosti grafenu. V první části své bakalářské práce shrnuji vybrané základní poznatky z fyziky pevných látek, které jsou následně využity při popisu obecných, chemických i fyzikálních vlastností využívaných látek a materiálů. Vlastní kapitola je věnována grafenu, jeho elektronové pásové struktuře a specifickým vlastnostem, které se týkají epitaxního grafenu na karbidu křemíku. Samostatné shrnutí je také věnováno mezimolekulárním nevazebným interakcím, které jsou hlavním zprostředkovatelem vazby mezi uhlíkovým povrchem a karboranovými klastry, a tomu, jak ovlivňují vlastnosti tohoto 2D uhlíkového alotropu. Krátký přehled byl také věnován využitým analytickým metodám a souhrnu toho, jaká jsou specifika při využití těchto metod na modelovém systému grafen/SiC. V praktické části byla provedena depozice rozdílných karboranových klastrů na grafen a samotná míra interakce byla měřena pomocí metody AFM a KPFM. Bylo změřeno, že pro fyzisorbované molekuly bez funkčních chemických skupin nedochází k jejich jednotné orientaci, která je klíčová pro cílenou modifikaci výstupní práce povrchu, nezávisle na tom, jak jsou rozloženy uhlíkové atomy v molekule. Dále byl měřením experimentálně potvrzen předpoklad, že vliv deponovaných alkalických kovů z karboranových solí na výstupní práci je výrazně větší, než efekt samotných organických molekul.
 • Item
  Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě
  Nechanická, Magda; Dvořák Lukáš, Mgr. Ing. Ph.D.; Skolitel : 55356 Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc.; Konzultant : 64092 Dolinová Iva, Mgr.; Konzultant2 : 63175 Kolkusová Lenka, Ing.
  Tato diplomová práce je zaměřena na aplikace nanovlákenných nosičů pro monitoring a diagnostiku biomasy v prostředí kontaminované lokality. V rámci práce byly připraveny dvě tvarové varianty nosičů s různými nánosy nanovláken (3 dtex a 10 dtex). Kromě nosičů s nanovlákny byly testovány také nosiče bez nanovláken, a to s cílem porovnat vliv nanovláken na rychlost kolonizace nosičů mikroorganismy. Všechny nosiče byly zanořeny do vrtů na reálných lokalitách s rozdílným typem kontaminace. Konkrétně se jednalo o kontaminaci chlorovanými etheny a monocyklickými aromatickými uhlovodíky BTEX. Nanovlákenné nosiče byly vzorkovány v měsíčních intervalech po dobu jednoho roku. Z odebraných vzorků byla izolována DNA sloužící jako templát pro qPCR analýzu. Vliv tvaru nosiče a nánosu nanovláken na bakteriální kolonizaci byl hodnocen s využitím qPCR analýzy cílené do oblasti 16S rDNA genu. Diagnostika specifické biomasy s biodegradabilním potenciálem probíhala pomocí kvantifikace funkčních genů kódujících klíčové enzymy nebo specifické bakteriální kmeny.Mezi jednotlivými testovanými tvarovými variantami nosičů nebyly během jejich kolonizace mikroorganismy pozorovány významné rozdíly. U nosičů s nánosem nanovláken byla zjištěna rychlejší fixace mikroorganismů na povrch a vyšší stabilita biofilmu než u nosičů vyrobených pouze z nosné nitě, tj. bez nánosu nanovláken.