Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou
  Klein, Lukáš; Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
  Tato diplomová práce se zaměřuje na použití jednopixelové kamery (SPC) ve dvou odlišných měřicích principech - hyperspektrálním zobrazování a mikroskopii fluorescenčního dohasínání (FLIM). Pro seznámení se s druhým zmíněným principem byla ve spolupráci s Univerzitou v Bergenu (UiB) otestována jejich FLIM sestava a získána data pro porovnání s těmi z naší jednopixelové kamery. Na námi navržené a vytvořené experimentální sestavě v laboratořích TOPTEC byly poté ověřeny schopnosti prostorového rozlišení a určování doby dohasínání a sestava byla otestována v obou konfiguracích na několika vhodně zvolených vzorcích poskytujících různorodá data v oblasti spektra i fluorescenčního dohasínání ze kterých poskytla uspokojivé výsledky.
 • Item
  Analýza a modelování aktivního objemu podzemního zásobníku plynu Háje u Příbrami
  Milerová, Markéta; Severýn Otto, doc. Ing. Ph.D. : 54870
  Bakalářská práce se zabývá problematikou modelování aktivního objemu podzemního zásobníku plynu. Z provozních dat vyplývá, že tento objem se mění v závislosti na provozním využití zásobníku. S pomocí citlivostní analýzy dat zásobníku je vytvořen a implementován model změn aktivního objemu v souvislosti s interakcí zásobníku s puklinovým prostředím. Model je pomocí analýzy jeho parametrů kalibrován na zásobník Háje a otestován na reálných datech. Výsledky modelu se liší oproti skutečným tlakům v průměru o setiny MPa s vyššími odchylkami při vtláčení či těžbě.
 • Item
  Laserem excitované luminofory
  Miller, Vojtěch; Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů monokrystalických a polykrystalických luminoforů z hlediska jejich světelných parametrů, jako je světelný výstup a barevné souřadnice. Součástí práce je navržení a sestavení měřicí sestavy pro charakterizaci světelných a výkonových parametrů včetně ověření opakovatelnosti měření. V teoretické části se práce zabývá luminofory a jejich aplikací jako komponenty pro zdroje vysokovýkonného osvětlení buzené laserovými diodami. V experimentální části jsou měřeny světelné vlastnosti luminoforů, konkrétně yttrito a lutecito hlinitých granátů dopovaných ionty Ce3+, v závislosti na vybraných sedmi parametrech, které byly zkoumány. Mezi zkoumané parametry patří tloušťka, typ materiálu, absorpční koeficient či forma luminoforu. V závěru práce jsou všechny měřené parametry vyhodnoceny, porovnány a diskutovány. Kromě experimentálního měření je součástí práce i simulace šíření světla v monokrystalických luminoforech v programu Zemax OpticsStudio.
 • Item
  SW řešení pro organizaci a správu badmintonových turnajů
  Čapek, Michal; Kopetschke Igor, Ing. : 56318
  Cílem práce je navrhnout a implementovat komplexní softwarové řešení pro správu a organizaci turnajů v badmintonu. V práci je provedena analýza aktuálně používaných softwarových řešení v prostředí organizace a správy badmintonových turnajů. Dále je definována struktura softwarového řešení a sada funkcionalit nezbytných pro toto řešení. Navržené softwarové řešení se skládá z klientské mobilní aplikace a administrační webové aplikace. V práci je popsána implementace obou těchto aplikací. V závěru je pak popsán systém testování aplikace včetně použitých nástrojů a také systém získávání zpětné vazby od uživatelů.
 • Item
  Vývoj dvouvrstvých vlákenných tkáňových nosičů s odlišnou smáčivostí povrchu pro zpevnění střevních anastomóz
  Klíčová, Markéta; Horáková Jana, RNDr. Ph.D. : 63138
  Netěsnost střevních anastomóz vede k seriózním pooperačním komplikacím. Překrytí chirurgické anastomózy dvouvrstvým vlákenným materiál představuje zcela inovativní způsob, jak zabránit prosakování střevního obsahu skrz anastomózu a usnadnit hojení. Předpokládá se, že hydrofilní strana přilne k anastomóze, a naopak hydrofóbní strana materiálu vytvoří kontakt s okolním prostředím a zabrání srůstům hladkých tkání v dutině břišní. V této diplomové práci jsou představeny dva materiály, které by potencionálně mohly sloužit pro tento účel. Tyto vlákenné materiály byly vytvořeny pomocí elektrostatického zvlákňování. První dvouvrstvu tvoří hydrofilní ultrajemná nanovlákna kyseliny hyaluronové (HA) a hydrofóbní vlákna poly--kaprolaktonu (PCL). Druhým materiálem je vrstva hydrofilních vláken polyvinylalkoholu (PVA) a vrstva hydrofóbních vláken PCL. Hydrofilní strany obou materiálů byly rovněž ošetřeny methanovým plazmatem, což vedlo ke zvýšení hydrofobicity vláken HA při zachování cytokompatibility. Materiály byly otestovány biologickými in vitro testy.