Celotáborová hra jako výchovný prostředek ve volném čase

Abstract
Bakalářská práce s názvem Celotáborová hra jako výchovný prostředek ve volném čase pojednává o rozboru tří celotáborových her a jejich vlivu na pubescenty a adolescenty. Z tohoto rozboru je dále vyveden přínos pro vedoucí tábora a další zainteresované strany, spolu s návodem jak vytvářet celotáborové hry v dalších letech. První část vychází z teoretických východisek motivace a výchovy spolu s popisem jednotlivých celotáborových her a jejich účastníků. Druhá část je zaměřena na vysvětlení všech tří celotáborových her a jejich následnou aplikací do praxe. Dále je provedeno zkoumání dotazníkového šetření a vlastních poznatků, které bylo prováděno u pubescentů, adolescentů a vedoucích tábora. Závěrem je vyhodnocena celotáborová hra, která dosahovala nejlepších výchovných a motivačních výsledků.
Abstract: This bachelor´s thesis titled The framework game as means of education in leisure time deals with an analysis of three children´s summer camp games and their effect on pubescent and adolescents. The benefit for the manager of the children´s summer camp and other involved parties from this analysis is further evaluated together with the instructions how to create similar games for the following years. The first part is based on the theoretical possibilities of motivation and education as well as on description of each game and their rules. The second part is focused on detailed explanation of the three games together with their application into reality. Furthermore the evaluation of the questionnaire research and the author´s findings on pubescent, adolescents and the summer camp´s managers is made. In conclusion the best summer camp game which achieved the best educational and motivational results is evaluated.
Description
Subject(s)
celotáborová hra, motivace, volný čas, výchova, whole camp game, motivation, leisure, education
Citation
ISSN
ISBN