Work-Life Balance ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Motlová Jitka, Ing. : 67056
dc.contributor.advisor Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
dc.contributor.author Nazarenková, Alena
dc.date.accessioned 2019-08-07T07:49:31Z
dc.date.available 2019-08-07T07:49:31Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153113
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o problematice work-life balance (dále WLB) neboli rovnováhy pracovního a osobního života, a to jak z pohledu zaměstnance, tak zaměstnavatele. První část práce obsahuje teoretická východiska, předmětem je zejména vymezení koncepce WLB jakožto součásti jednoho z pilířů společenské odpovědnosti firmy. Následně jsou blíže charakterizovány přínosy zavádění politiky WLB a její nástroje. Součástí je také koncepce zhodnocení WLB v oblasti nákupu. Cílem je na základě zhodnocení konceptu, zabývajícím se harmonizací pracovního a osobního života, navrhnout vhodná opatření pro oblast nákupu, a to na základě zjištěných nedostatků. V analytické části je věnována pozornost implementovaným opatřením v letech 2017 až 2018. Dotazníkové šetření se zaměřuje nejen na stávající rovnováhu zaměstnanců mezi pracovním a osobním životem, ale také na současný stav WLB nabídky pro zaměstnance. V závěru práce jsou zhodnoceny výzkumné otázky a představeny doporučení vyplývající ze zjištěných nedostatků. cs
dc.description.abstract The diploma thesis called Work-Life Balance in the chosen company deals with the issue of balance between work and personal life (WLB), both from the point of view of the employee and the employer. The first part of the thesis contains the theoretical information; the subject is the definition of the concept of WLB as part of one of the pillars of the corporate social responsibility. Subsequently benefits are characterized like a policy of WLB and its tools. In addition, the theoretical part includes a methodology of WLB concept in the purchasing department. In the practical part of diploma thesis is implemented WLB measures since 2017 until 2018 years. The questionnaire is focused on the existing balance between work and personal life, but also is based on the current supply of WLB for employees. At the conclusion are evaluated the researched questions and presented the recommendations which were appeared from the identified weaknesses. en
dc.format 115
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Společenská odpovědnost firem cs
dc.subject rovnovováha pracovního a osobního života cs
dc.subject work-life balance opatření cs
dc.subject flexibilní formy práce cs
dc.subject benefity cs
dc.subject Corporate social responsibility en
dc.subject balance between work and personal life en
dc.subject work-life balance measures en
dc.subject flexible norms of work en
dc.subject benefits en
dc.title Work-Life Balance ve vybrané společnosti cs
dc.title Work-Life Balance in the chosen company en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-15
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-15
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900828
local.identifier.stag 38486
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06582306
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis corporate social responsibility en
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis společenská odpovědnost firem cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 828
local.identifier.author E17000305
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:44 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Cena hejtmana Libereckého kraje
    Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj.
  • Ekonomická fakulta
    EF

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account