Úprava pracovní haly pro zavedení výroby obrábění a montáže

Abstract
Cílem bakalářské práce je zavedení obráběcího CNC stroje ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí. Práce se skládá z teoretické a praktické části, ve které je zpracována problematika volby výrobních prostor, jejich úprava a volba vhodného zařízení. V bakalářské práci jsou uvedeny postupy, které autor považuje za vhodné v návaznosti na požadavky budoucího uživatele. Praktická část se dále zabývá stávající konstrukcí výrobních prostor, jejich přípravou, úpravou a finálním zprovozněním po provedené změně. Postupně autor analyzuje současný stav, sbírá, shromažďuje a vyhodnocuje podstatné podklady, věnuje patřičnou pozornost měření a analýze zjištěných dat. Cílem bakalářské práce je provedení volby nejvhodnějšího řešení a jeho následná aplikace ve firmě REVOK s.r.o. - realizace vzduchotechniky a ocelových konstrukcí.
The aim of the bachelor thesis is introduction of CNC machining machine in company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures. The thesis consists of a theoretical and practical part, which deals with the issue of choice of production areas, their modification and choice of suitable equipment. The bachelor thesis describes the procedures that the author considers appropriate in relation to the requirements of the future user. The practical part also deals with the existing construction of the production areas, their preparation, modification and final commissioning after the change. Gradually, the author analyzes the current state, collects, collects and evaluates essential documents, devotes the appropriate attention to the measurement and analysis of the data. The aim of the bachelor thesis is to make the most suitable solution and its subsequent application in the company REVOK s.r.o. - implementation of air-conditioning and steel structures.
Description
Subject(s)
analýza procesu, obrábění, štíhlá výroba, plýtvání, CNC, výrobní prostory, process analysis, machining, lean manufacturing, waste, CNC, production facilities
Citation
ISSN
ISBN
Collections