Měření součinitele přestupu tepla při impaktním proudění

Abstract
Diplomová práce se zabývá experimentálním určením součinitele přestupu tepla na zahřívané desce způsobené impaktním prouděním. Měření bylo provedeno ve vzduchu s použitím syntetizovaného a kontinuálního proudu. Pro měření rychlostního pole a součinitele přestupu tepla je použita metoda termoanemometrie v režimu CT.Experimenty jsou porovnány s výsledky numerických simulací provedených v komerčním software Ansys Fluent v. 18.2.
The diploma thesis deals with the experimental determination of the heat transfer coefficient on a heated plate caused by the impacted flow. Experiments were performed in air using synthetic and continuous jets. For measuring the velocity field and the heat transfer coefficient, the thermoanemometry method in the CT mode is used.The experiments are compared with the results of numerical simulations performed in the commercial software Ansys Fluent v. 18.2.
Description
Subject(s)
součinitel přestupu tepla, syntetizovaný proud, CFD simulace, experiment, heat transfer coefficient, synthetic jet, CFD simulation, experiment
Citation
ISSN
ISBN
Collections