Vliv doby stárnutí na mechanické vlastnosti slitiny EN AW-2024

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých podmínek stárnutí na mechanické vlastnosti vytvrditelné hliníkové slitiny EN AW2024. V teoretické části jsou uvedeny vlastnosti, výroba a použití hliníku a jeho slitin v technické praxi. Dále jsou zde popsány možnosti tepelného zpracování za účelem ovlivnění mechanických vlastností hliníkových slitin. V experimentální části byl zjišťován vliv teploty a směru válcování na časovou změnu mechanických vlastností slitiny EN AW2024 pomocí statické zkoušky tahem. Naměřené hodnoty byly následně analyzovány a vyhodnoceny.
This bachelor thesis deals with the influence of different conditions of ageing on mechanical properties of hardenable EN AW2024 aluminium alloy. The theoretical part describes properties, production and use of aluminium and its alloys in technical field. There are also described possibilities of heat treatment in order to influence mechanical properties of aluminium alloys. In the experimental part, the influence of temperature and rolling direction on time-dependent changes of mechanical properties of EN AW2024 aluminum alloy was determined by static tensile test. Afterwards the measured values were analyzed and evaluated.
Description
Subject(s)
slitina EN AW 2024, vytvrzování, stárnutí, mechanické vlastnosti, statická zkouška tahem, EN AW 2024 Alloy, Hardening, Ageing, Mechanical Properties, Static Tensile Test
Citation
ISSN
ISBN