Možnosti využití radiofrekvenčního záření do 800 MHz v terapii a diagnostice.

Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití radiofrekvenčního záření v terapii a diagnostice, implementace RF ablace a souhrn základních teoretických výpočtů a vzorců užívané pro radiofrekvenční ablaci. Teoretická část je zaměřena na zhodnocení účinnosti a bezpečnosti radiofrekvenční techniky v terapii a diagnostice. Dále se v práci bude posuzovat výhody a nevýhody jednotlivých radiofrekvenčních metod. Praktická část se bude skládat z obecných informací o RFA metodě, teoretických výpočtů a porovnání dielektrické vlastnosti jednotlivých tkání.
The thesis deals with the possibilities of using radiofrequency radiation in therapy and diagnostics, the implementation of RF ablation and a summary of basic theoretical calculations and formulas used for radiofrequency ablation. The theoretical part is focused on evaluation of the efficiency and safety of radiofrequency technology in therapy and diagnostics. In addition, the advantages and disadvantages of individual radiofrequency methods will be examined. Practical part will consist of general information about RFA method, theoretical calculations and comparison of the dielectric properties of individual tissues.
Description
Subject(s)
radiofrekvenční záření, radiofrekvenční technika, radiofrekvenční ablace, elektrody, dielektrické vlastnosti, elektrická vodivost, electromagnetic radiation, radiofrequency techniques, radiofrequency ablation, electrodes, dielectric properties, electric conductivity
Citation
ISSN
ISBN