Zvlákňovací elektroda pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu

Abstract
Tato bakalářská se zabývá konstrukcí nového druhu elektrody pro výrobu směsového nanovlákenného materiálu, užitím technologie zvlákňování pomocí střídavého elektrického napětí, neboli AC elekxtrospinningu. V rámci práce byla vypracována rešerše známých způsobů výroby nanovlákenných materiálů. Následně byl zpracován konstrukční návrh nového druhu elektrody. V průběhu návrhu byly zpracovány analýzy elektrického pole v programu Autodesk Simulation Mechanical 2015. Analýzy byly zaměřeny především na rozložení elektrické intenzity ve zvlákňovací oblasti, což je jeden z hlavních parametrů elektrod. Dále bylo provedeno konstrukční zpracování upínacího přípravku elektrody, který umožňuje zvlákňování dvou různých polymerních roztoků součesně. Funkčnost navržené elektrody byla laboratorně testována při zvlákňovacím procesu a vytvořený nanovlákenný materiál byl podroben analýze pomocí elektronové mikroskopie.
This bachelor's thesis deals with construction of a new type of electrode for production of mixed nanofiber material by AC electrospinning. Background research was realized in course of this thesis. Subsequently the design of this new type of electrode was processed. During the designing process analyses of electric field were carried out in software Autodesk Simulation Mechanical 2015. These analyses of electric field were focused on distribution of electric intensity in the spinning area, which is one of the main parameters of spinning electrodes. Furthermore a fixing device of the electrode was designed, which allows spinning of two different polymer solutions simultaneously. Functionality of designed electrode was tested in laboratory during spinning process and fabricated nanofibrous material was analyzed by electron microscopy.
Description
Subject(s)
elektrické pole, intenzita, nanovlákna, AC elektrospinning, zvlákňovací elektroda, electric field, intensity, nanofibers, AC electrospinning, spinning electrode
Citation
ISSN
ISBN