Logopedická prevence v mateřské škole

Abstract
Bakalářská práce s názvem Logopedická prevence v mateřské škole je věnována problematice logopedické prevence u dětí předškolního věku v mateřské škole. Obsahem této práce je především návrh programu logopedicko-preventivních cvičení a zjištění stavu logopedické prevence ve vybraných mateřských školách v Libereckém kraji.Námětem pro mou práci mi byla zkušenost z praxí vykonaných na Pedagogickém lyceu a další praxe v mateřských školách, které jsem absolvovala během studia oboru Učitelství pro mateřské školy.
The bachelor thesis entitled Logopedic Prevention in Kindergarten is devoted to the topic of logopedic prevention in preschool children in kindergarten. The content of this thesis is primarily a logopedical-preventive exercises program proposal and detection of the logopedic prevention conditions in selected kindergartens in Liberec region.The theme for my work was my experience from practices carried out at the Pedagogical Lyceum and other practices in kindergartens which I completed during my studies of Kindergarten Teacher Training.
Description
Subject(s)
Komunikace, logopedie, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, preventivní program, předškolní vzdělávání, řeč, Communication, logopedics, kindergarten, impaired communication ability, preventive program, prevention, pre-school education, speech
Citation
ISSN
ISBN