Fakulta strojní

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Modelový razník pro tvarování skloviny modifikovaný pro netradiční způsob chlazení
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015-10-19) Matoušek, Ivo; Katedra strojírenské technologie
  Funkční vzorek razníku pro tvarování skloviny s inovativním způsobem chlazení prostřednictvím zkapalněného CO2. V razníku jsou v oblastech s výskytem vysokých teplot vytvořeny chladicí kavity, do kterých je, prostřednictvím kapilár přiváděno chladicí medium - zkapalněný technický plyn (CO2). Intenzitu chlazení lze v širokých mezích měnit prostřednictvím aktivní délky chladicí kavity a diskontinuálním přívodem chladiva.
 • Item
  Technologie chlazení vstřikovací formy pomocí kapalného CO2
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015-10-19) Seidl, Martin; Katedra strojírenské technologie
  Nejrozšířenější technologie zpracování plastů zvaná injekční vstřikování zahrnuje řadu kritických faktorů, které musí být vhodně řešeny, aby výsledný výrobní procesu zajistil produkci dílů požadované kvality při minimálních energetických i ekonomických nákladech. Mezi tyto faktory patří i přesné řízení tepelných procesů ve výrobním nástroji (vstřikovací formě). Regulace rychlosti odvodu tepla z taveniny plastu má přímý dopad jak na ekonomii celého výroby (rychlost výrobního cyklu, spotřeba energie atd.) tak na kvalitu produkce a výsledné vlastnosti výrobku. Předmětem ověření technologie nekonvenčního chlazení je jeho aplikovatelnost na konkrétním výrobním nástroji určeném pro sériovou výrobu. Tvarová komplikovanost výrobku znemožňuje plně využít potenciálu konvenčního chlazení a proto je využití zkapalněného oxidu uhličitého vhodným řešením, které zajistí odvod tepla z oblastí, ve kterých se koncentruje, což v důsledku prodlužuje výrobní cyklu. Realizace testu by měla zahrnovat analýzu stávajícího stavu s návrhem na jeho optimalizaci s využitím chladícího potenciálu zkapalněného CO2 a následným ověřením efektivity modifikované konstrukční varianty umožňující aplikaci tohoto nekonvenčního způsobu chlazení.
 • Item
  Nekonvenční způsob chlazení kritických oblastí tvarových částí tlakových licích forem
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015-10-19) Nováková, Iva; Katedra strojírenské technologie
  Optimální teplotní podmínky tlakové licí formy zajišťuje v průběhu licího cyklu temperanční systém. Ve většině českých sléváren se používá temperanční systém tvořený soustavou navzájem propojených kanálů převážně rovnoběžných s dělící rovinou, kterými proudí temperanční médium. Tento systém umožňuje před začátkem výroby tlakovou licí formu předehřát na provozní teplotu a během lití udržovat tepelnou rovnováhu mezi odlitkem a formou. Neumožňuje však odvádět teplo z tvarových částí malých průřezů. U těchto míst dochází k přehřívání formy. To vede jednak k porezitě odlitku v dané oblasti a jednak k nedostatečnému ošetření kritických míst formy, které způsobí snížení jejich životnosti. Jednou z nových možností chlazení těchto kritických míst je jejich chlazení pomocí kapalného CO2. V rámci řešení byla ověřována aplikace tohoto způsobu chlazení do jádra tlakové licí formy, dále byla sledována a vyhodnocena kvalita odlitků.
 • Item
  Interní chlazení extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015-10-19) Brdlík, Pavel; Kůsa, Petr; Katedra strojírenské technologie
  Cílem poloprovozního testování interního extruzně vyfukovacího procesu injektáží CO2 bylo ověření funkčnosti a aplikovatelnosti vyvinutého zařízení u vytipovaného zákazníka, kterým byla firma PLASTIA s.r.o. Z průběhů a výstupů testování poloprovozního režimu prototypových zařízení „EXTRUZNÍ VYFUKOVACÍ STROJ GM 5000 S INTEGROVANOU JEDNOTKOU VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „TEMPERAČNÍ JEDNOTKY VSTŘIKUJÍCÍ INERTNÍ PLYNY“ a „KALIBRAČNÍ TRN PRO INTERNÍ CHLAZENÍ VYFUKOVACÍHO PROCESU“ lze konstatovat, že produkce polymerních produktů probíhala plynule a během produkce nebyly evidovány žádné systémové závady. Oba způsoby ovládání interního chladicího procesu spolehlivě zajišťovaly dodávky chladícího média. Rovněž ve vizualizaci zpětné vazby od implementovaných teplotně-tlakových senzorů, která umožňuje dosažení smysluplného zvýšení efektivity chlazení vyfukovacího procesu, nebyly detekovány žádné chyby.
 • Item
  Adaptér pro upínání přímých elektrod pro odporové bodové svařování s přívodem kapalného oxidu uhličitého
  (Technická Univerzita v Liberci, 2015-10-19) Neumann, Heinz; Katedra strojírenské technologie
  Cílem technického řešení je nový adaptér pro upevnění přímé elektrody umožňující přívod kapalného oxidu uhličitého jako chladicího prostředku. Adaptér se upevní do tělesa držáku elektrody na kužel. Adaptér je konstruován tak, že není nutný přívod chladicí kapaliny držákem elektrod.