Hodnocení krystalizace bronzů při různých podmínkách tuhnutí odlitků

Title Alternative:Evaluation of bronze crystallization in different conditions of cast solidification
Abstract
Tato bakalářská práce je členěna do dvou částí, kterými jsou část teoretická a část praktická. Teoretická část se zabývá charakteristikou slitin mědi, jejich rozdělením a zpracováním. Zejména se tato práce soustředí na charakteristiku, vlastnosti a využití bronzů. Veškeré tyto informace jsou zpracovány na základě prostudované literatury. Praktická část bakalářské práce se věnuje pozorování rozdílů ve struktuře pro materiál CuZn31MnAl1 mezi odlitkem do pískové formy a odlitkem do formy kovové. Následuje jejich metalografický rozbor obsahující výbrus a leptání, porovnání makrostruktury na světelném mikroskopu, chemická analýza struktury a test tvrdosti materiálu v řezu.
Presented bachelor thesis is divided into two parts - the theoretical part and the experimental part. The theoretical part deals with characteristics of copper alloys, their distribution and processing. This thesis is focused especially on properties and uses of bronze. All these information are processed on the base of examined literature. The experimental part of bachelor thesis follows up studying differences in structure of material CuZn31MnAl1 between casting into a sand mold and a metal mold. It is followed up by solving metalographic analysis which contains grinding and corroding, comparing both structures on a light microscope, chemical analysis of structure and hardness test in cut of material.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN