Šikana

Title Alternative:Chicane
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Resumé:Bakalářská práce se zabývala problematikou šikany. Cílem bylo hlouběji proniknout do problematiky sociálně patologického jevu, kterým šikana je a seznámit potenciální čtenáře s pojmy, metodami, formami a vším ostatním, co se šikanou souvisí. Text nebyl věnován pouze šikaně, jak ji známe nejčastěji, ale také na pracovištích mezi kolegy či vedoucím pracovníkem a zaměstnancem.Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, a to teoretická a praktická. Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol, které popisují základní pojmy související s problematikou šikany. Pojmy jsou shromážděné z odborné literatury zabývající se tímto tématem.Část praktická je tvořena pěti kapitolami. Pro výzkumné šetření byla použita dotazníková metoda. Výsledky z provedeného šetření ukázaly, že šikana se častěji vyskytovala u respondentů ve věkové kategorii od 15 do 26 let, čímž byl potvrzen první předpoklad. Dalším výsledkem bylo, že šikana na pracovišti je méně častá než ve školních zařízeních, což byl druhý předpoklad výzkumného šetření. Musíme však brát v úvahu velikost vzorku i oblast, kde bylo šetření prováděno, nelze tedy nahlížet na výsledky celoplošně.
Description
75 s., 4 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
bullying, social problems, cyberbullying, šikana, sociální problémy, mobbing, kyberšikana
Citation
ISSN
ISBN