Die Kennung der Polarisierungsgrad der Landkreise NUTS4 in Niederschlesien mit der Benutzung des Maßes der Wirtschaftsentwicklung

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zarówna, Marta
dc.contributor.author Dyrda, Dagmara
dc.date.accessioned 2015-10-06
dc.date.available 2015-10-06
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2015_2_5
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/13258
dc.description.abstract Identifikace a výzkum rozvojových disproporcí regionů má velký význam z hlediska efektivity činností prováděných v rámci regionální politiky. Cílem tohoto článku bylo popsat stupeň polarizace jednotlivých okresů v Dolnoslezském vojvodství a rozdělit tyto oblasti do skupin z hlediska úrovně rozvoje v letech 2003, 2008 a 2013. V první kapitole je prezentován přehled polarizační teorie a přehled dosavadního výzkumu. V následující kapitole jsou podrobně popsány cíle a oblasti výzkumu. Třetí kapitola je věnována metodologii výzkumu se zaměřením na syntetické ukazatele hospodářského růstu. V závěrečné části jsou prezentovány výsledky provedených výzkumů cs
dc.description.abstract Identyfikacja i badanie dysproporcji rozwojowych regionów ma duże znaczenie z punktu widzenia efektywności działań podejmowanych w ramach polityki regionalnej. Celem niniejszego artykułu było określenie stopnia polaryzacji powiatów w województwie dolnośląskim i podział ich na grupy względem poziomu rozwoju w latach 2003, 2008 i 2013. W pierwszym rozdziale zaprezentowano zarys teorii polaryzacji i przegląd dotychczasowych badań. W kolejnym rozdziale szczegółowo opisano cele i obszary badawcze. Trzeci rozdział poświęcono metodologii badań ze szczególnym uwzględnieniem syntetycznej miary rozwoju gospodarczego. W ostatniej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań. pl
dc.description.abstract Identification and study of regional development disparities are of great importance from the point of view of the effectiveness of actions undertaken within the framework of regional policy. The purpose of this article is to determine the degree of polarization of districts in the Lower Silesia and the division into groups based on the levels of development in the years 2003, 2008, 2013. The first chapter gives an overview of the theory of polarization and a review of existing studies. The next chapter describes in detail the objectives and research areas. The third chapter is dedicated to the research methodology with a particular emphasis on the synthetic measure of economic development. The final section presents the results of the tests. en
dc.description.abstract Die Kennung und Forschung der Entwicklungs-Disproportionen ist von großer Bedeutung aus der Sicht der Effektivität des Handelns, die im Rahmen der Regionalpolitik unternommen sind. Der Zweck dieses Artikels war, den Grad der Polarisation der Landkreise in Niederschlesien und die Einteilung in Gruppen von Entwicklungsniveau in den Jahren 2003, 2008 und 2013 zu bestimmen. Im ersten Kapitel werden der Abriss der Polarisationstheorie und Überblick der bestehenden Studien geschildert. Das nächste Kapitel beschreibt detailliert die Ziele und Forschungsbereichen. Das dritte Kapitel ist der Methodologie der Forschung mit besonderem Schwerpunkt auf synthetische Maß der Wirtschaftsentwicklung gewidmet. Im letzten Abschnitt werden die Forschungsergebnisse dargestellt. de
dc.format text
dc.format.extent 52-63 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. [online]. Poland, 2009. [accessed: 2015-05-20]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon SMITH, A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. PWN, Warsaw, 2007. ISBN: 978-83-01-15031-0.
dc.relation.isbasedon DYJACH, K.: Theories of the regional development in view of interregional disparities. [online]. Lublin, University of Mariae Curie-Skłodowska, 2013. [accessed 22.05.2015]. Available from WWW:
dc.relation.isbasedon GAWLIKOWSKA-HUECKEL, H.: Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskie. Konwergencja, czy polaryzacja? Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2003. ISBN: 83-7326-085-4.
dc.relation.isbasedon STOHR, W.: Development from Above or Below? The Dialectics of Regional Planning in Developing Countries. University of California, Wiley, London, 1981. ISBN: 0-471-27823-8.
dc.relation.isbasedon RISKIN, C.: China’s political economy: the quest for development since 1949. Oxford University Press, 1987. ISBN: 0-198-77090-9.
dc.relation.isbasedon FEDOROV, L.: Regional inequality and regional polarization in Russia 1990-99. In: World development: the multi-disciplinary international journal devoted to the study and promotion of world development. Elsevier Science, 30(3), 2002. ISSN 0305-750X
dc.relation.isbasedon VANDERPUYE-ORGLE, J.: Spatial inequality and polarisation in Ghana, 1987-99. Paper presented at the Conference on Spatial Inequalities in Africa, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford, 2002.
dc.relation.isbasedon MUSIAŁ-MALAGO, M.: Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. In: Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Nr 241, pp. 120–132. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, 2011. ISSN: 1899-3192.
dc.relation.isbasedon WAWRZYNIAK, K.; BATÓG, B.: Polaryzacja powiatów województwa zachodniopomorskiego według wybranych kategorii ekonomicznych. In: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Nr 36. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2014. ISSN 1640-6818.
dc.relation.isbasedon HIRSCHMAN, A. O.: Investment Policies and “Dualism” in Underdeveloped Countries. American Economic Review. 47, No. 5, 1957. ISSN 0002-8282.
dc.relation.isbasedon MALINA, A.: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków, 2004. ISBN: 978-83-7252-400-3.
dc.relation.isbasedon DZIECHCIARZ, J.: Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2003. ISBN 978-83-7695-147-8.
dc.title Die Kennung der Polarisierungsgrad der Landkreise NUTS4 in Niederschlesien mit der Benutzung des Maßes der Wirtschaftsentwicklung de
dc.title Identification of the degree of polarization of districts NUTS4 in the Lower silesian province with the use of measure of development en
dc.title.alternative Identifikace stupně polarizace okresů NUTS4 v Dolnoslezském vojvodství s využitím ukazatele hospodářského růstu cs
dc.type Article en
dc.date.defense 2015-09-30
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2015-2-005
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 21
local.relation.issue 2
local.citation.spage 52
local.citation.epage 63
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account